fbpx

Komunalni policajac Doboj

Ovaj oglas je istekao

Grad Doboj

Komunalni policajac Doboj

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa čl. 77.
i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi (“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17, 7/18, 1/19 i 4/19) i člana 60.
Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17), gradonačelnik Doboja raspisao je

JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Gradsku upravu
Grada Doboja

I – Upražnjena pozicija
1. Komunalni policajac u Odjeljenju za poslove komunalne policije
Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – 2 (dva) izvršioca.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Radno mjesto rednim brojem 1:
– visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, završen fakultet pravnog,
ekonomskog smjera ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje 3 (tri)
godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu
obrazovanja, položen stručni ispit, odnosno lice koje je u drugima organima i
organizacijama radilo a nema položen stručni ispit može se primiti na rad ako
se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja,
poznavanje rada na računaru.
III – Opis radnog mjesta:
– komunalni policajac je ovlašćen da vrši nadzor nad održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja,
– vrši nadzor nad održavanjem i zaštitom javnih površina i drvoreda,
kulturnih, nacionalnih spomenika i spomen-obilježja,
– vrši nadzor nad održavanjem dvorišta, parking-prostora, bašta, privremenih objekata i drugih objekata i površina,
– vrši i drugi nadzor iz djelokruga rada Odjeljenja,
– ovlašćen je da pregleda opšte i pojedinačne akte i drugu dokumentaciju
kada obavlja poslove nadzora,
– utvrđuje identitet lica i druge činjenice i okolnosti od interesa za vršenje kontrole,
– saslušava i uzima izjave od odgovornih i drugih lica,
– nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti,
– podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima za učinjeno krivič- no djelo,
– podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
– izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mjesta za prekršaje,
– preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima
ovlašćen,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
IV – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na info-pultu Gradske uprave Grada Doboja i na zvaničnoj
internet stranici Grada Doboja.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, uz propisani prijavni obrazac, kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave da se obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ako bude
zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za
rad u upravi u skladu sa Uredbom o polaganju stručnog ispita za rad u upravi
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i
7/15),
c) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima je
radio kandidat, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo),
d) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja, dužan je da u roku od sedam dana od
dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i
posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju
osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
V – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefoni: 053/242-002 i 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ulica br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za
prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja.
Broj: 02-120-74/19
29.5.2019. godine Gradonačelnik,
Doboj Boris Jerinić, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.06.2019

Datum objave: 06.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.