fbpx

Komunalni policajac Petrovo

Ovaj oglas je istekao

Opština Petrovo

Komunalni policajac Petrovo

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 5, člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Petrovo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u
Opštinskoj upravi Opštine Petrovo na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Petrovo na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
1. komunalni policajac u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove …………………………………………………………….1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je u članu 15. tačka 7.2. Pravilnika o organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Petrovo (“Službeni
glasnik opštine Petrovo”, br. 11/17, 3/18 i 4/18).
III – Opšti uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja
je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl.
44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Završen četvorogodišnji studij prirodnog, tehničkog ili društvenog smjera
ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen vozački ispit Be-kategorije,
osnovno poznavanje rada na računaru i korišćenju ofi s programskih aplikacija.
Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da
položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
V – Prijava
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac
broj 1), koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne
samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i na info-pultu Opštinske
uprave Opštine Petrovo.
Na propisanom obrascu prijave na Javni konkurs kandidati su obavezni
navesti naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta službenika, datum i način objavljivanja Javnog konkursa, lične podatke,
podatke o obrazovanju i drugim vidovima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radno iskustvo, dodatne sposobnosti i posebne izjave.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidat
potvrđuje svojim potpisom.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave na Javni konkurs kandidat prilaže foto-kopije
dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova propisanih zakonom i pravilnikom:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu;
– diploma o završenoj stručnoj spremi;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjava kojom
se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako
bude izabran;
– potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
– dokaz o poznavanju rada na računaru i
– izjave:
1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
5. da ispunjava i druge uslove utvrđene Javnim konkursom sastavni su
dio prijave.
VII – Postupak izbora
Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju imenuje načelnik opštine.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija
će obaviti intervju, a o vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam
dana od dana prijema obavještenja Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih
i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja
III. t. 5, 6. i 7. Javnog konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
VIII – Podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”,
putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u “Službenom glasniku
Republike Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti u razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Petrovo, Ul. ozrenskih odreda br. 25, 74 317 Petrovo, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka prijema službenika u Opštinsku
upravu Opštine Petrovo.
Službenik zadužen za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Zoran Stjepanović, kontakt telefon br. 053/262-704.
Broj: 02-120-6/19
20.11.2019. godine Načelnik opštine,
Petrovo Ozren Petković, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.12.2019

Datum objave: 28.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.