fbpx

Komunalni policajac Šekovići

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Šekovići

Komunalni policajac Šekovići

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i člana 51. tačka 21. Statuta Opštine (“Službeni glasnik opštine
Šekovići”, broj 10/17), načelnik opštine Šekovići r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Šekovići

Predmet Konkursa
I – Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj
upravi Opštine Šekovići na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
– komunalni policajac – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova radnog mjesta
Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I ima status službenika i obavlja
poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
u Opštinskoj upravi Opštine Šekovići (“Službeni glasnik opštine Šekovići”,
br. 6/18 i 3/20).
III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da su kandidati državljani Bosne i Hercegovine, odnosno Republike
Srpske,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
6. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
7. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se
povinuju pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
8. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
– VSS, društvenog, tehničkog, građevinskog ili arhitektonskog smjera ili
prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs i biografi ju, kandidat je dužan priložiti dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju lične karte ili pasoša,
– uvjerenje o državljanstvu BiH, odnosno Republike Srpske (ne starije
od šest mjeseci),
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
– izjavu da kod kandidata ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu
sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave,
– izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH,
– izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju diplome o stečenom stepenu obrazovanja,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
– ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u stepenu obrazovanja (uvjerenje),
– dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz, vrši se provjera od strane stručne komisije Opštinske uprave prije obavljenog intervjua).
Traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao originalnu dokumentaciju ili ovjerenu foto-kopiju.
3. Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove
Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
V – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Šekovići,
Ul. Josipa Kovačevića broj 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Šekovići.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Broj: 03-120- 8/20
3.8.2020. godine Šekovići

Načelnik opštine,
Momir Ristić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS broj 78

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.08.2020

Datum objave: 06.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.