fbpx

Konkurs za izbor akademskog osoblja Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Sarajevu Veterinarski fakultet raspisuje kokurs za:

Konkurs za izbor akademskog osoblja Sarajevo

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-281-3/20, 02-16-280-3/20 i 02-16-250-3/20 od 14.04.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-9-56/20 od 29.04.2020. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 1. Oblasti Zdravstvena zaštita životinja i Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji – 1 izvršilac – nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme;
 1. Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji – 1 izvršilac – nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme;
 1. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine – 1 izvršilac – nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme;

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), čl. 194. stav (1) tč. e) i f)  i 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti za izbor:

Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno interisanog studija i trećeg ciklusa studija.

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija.

Uz prijavu, kandidati trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor, kako slijedi:

 1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor i spisak projekata;
 2. ovjerenu kopiju diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju;
 3. listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova, kao i same knjige i radove;
 4. kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani;
 5. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu za izbor u zvanje;
 6. dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i članom 199. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;
 7. dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;
 8. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;
 9. ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju  (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i u skladu sa članom 193. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo.

Kontakt osoba Dejan Arslanagić, BA iur., telefon 033/729-158.

Izvor: Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 27.05.2020

Datum objave: 15.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.