fbpx

Konkurs za izbor direktora JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20, 92/20) člana 3. stav 1.,2.,3 i 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 108/09,118/09), Školski odbor JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“Prnjavor raspisuje: JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA „IVO ANDRIĆ“PRNjAVOR

Konkurs za izbor direktora JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Prnjavor
Rade Vranješević br.1,
tel.: +387 51 640 471,
e-mail: ss27@skolers.org
Broj : 416/21

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20, 92/20) člana 3. stav 1.,2.,3 i 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 108/09,118/09), Školski odbor JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“Prnjavor raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR
DIREKTORA JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA „IVO ANDRIĆ“PRNjAVOR

I Predmet
Školski odbor raspisuje konkurs za izbor direktora JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor

II Opis poslova
Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat
Mandat direktora škole traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za izbor
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i to:
Opšti uslovi:
Da je lice starije od 18 godina
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

Posebniuslovi:
1.da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;
3.da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4.da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
5.da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeću dokumentaciju:
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci);
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 3 mjeseca);
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
-prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatatima rada,

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

VI Rok zaučešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1, 78 430 Prnjavor, sa naznakom za „ Javni konkurs za izbor direktora škole“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.