fbpx

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „OZREN“ DONjA PAKLENICA, DOBOJ

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „OZREN“ DONjA PAKLENICA

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „OZREN“ DONjA PAKLENICA, DOBOJ

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „OZREN“ DONjA PAKLENICA
74 255 DONjA PAKLENICA

K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE „OZREN“ DONjA PAKLENICA, DOBOJ

1. Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole za svoj rad odgovora Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru Prosvjete i kulture Republike Srpske.
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.
Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Za direktora JU Osnovne škole „Ozren“Donja Paklenica, Doboj, može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to :

Opšti uslovi:
1.da je državljanin BiH;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad;

Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
1.ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
2.ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),
3.nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Potrebna dokumentacija
Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:
1.izvod iz matične knjige rođenih,
2.uvjerenje o državljanstvu,
3.diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4.potvrdu kojom dokazuju da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
5.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
7.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,
8.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10.kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz tačke 6) škola će pribaviti službenim putem od nadležnog CJB za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost. Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starija od 6 mjeseci.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : JU Osnovna škola „Ozren“ Donja Paklenica, Doboj, 74255 Paklenica, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole- NE OTVARATI“.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Dostavljena dokumenta neće biti vraćena kandidatima.

5. Način i rok obavještenja kandidata
Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru prosvjete i kulture dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora JU Osnovne škole „Ozren“ Donja Paklenica, Doboj u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog Ministarstva.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.