fbpx

KONKURS za izbor i imenovanje direktora Muzičke škole I i II stupnja Mostar

Ovaj oglas je istekao

Muzička škola I i II stupnja Mostar

KONKURS za izbor i imenovanje direktora Muzičke škole I i II stupnja Mostar

Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj:  8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 39. i 40. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i člana 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj: 2/05) Školski odbor Muzičke škole I i II stupnja Mostar  raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Muzičke škole I i II stupnja Mostar

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove i to:

 1. da imaju  visoku stručnu spremu
 2. da ispunjavaju  uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom
 3. da imaju  najmanje 5 (pet) godina radnog  iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima u srednjoj školi
 4. da nisu krivično kažnjavani
 5. da nisu angažovani  na drugoj poziciji koja može uticati  na eventualni sukob interesa
 6. da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora.

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti  slijedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) :

 • Biografiju
 • Diplomu o završenoj školskoj spremi
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o radnom  iskustvu na odgojno-obrazovnim  poslovima u srednjoj  školi
 • Izjavu da nisu angažovani  na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob  interesa, ovjerenu  kod nadležnog organa
 • Izjavu da nisu  ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora, ovjerenu  kod nadležnog organa
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3(tri) mjeseca)
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca)
 • Program rada direktora za mandatni period od četiri (4) godine

Izbor i imenovanje direktora Muzičke škole I i II stupnja izvršit će se na period od 4 (četiri) godine.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK (Službene novine HNK broj: 6/18)

Konkurs ostaje otvoren 20 (dvadeset)  dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju.

Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima konkursa u roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora.

Kandidat koji bude imenovan dostavit će ljekarsko uvjerenje prije stupanja na dužnost direktora škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti  poštom  na adresu:

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Ulica Maršala Tita 179

88000 Mostar

Sa naznakom „ Za Konkursnu komisiju –  ne otvarati“

Kontakt telefon: 036/551-462

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.