fbpx

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU Osnovna škola ‘’Dositej Obradović’’ Razboj

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola ‘’Dositej Obradović’’ Razboj

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU Osnovna škola ‘’Dositej Obradović’’ Razboj

OPIS RADNOG MJESTA
K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 01/16 i 66/18), kandidati moraju da ispunjavaju i uslove propisane članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( „Službeni glasnik RS“, broj 49/18).
Opšti uslovi:
1. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
2. da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske
3. da je stariji od 18 godina.
Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje:
1.ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
2.ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.
3.nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Potrebna dokumenta
1.diploma o završenom prvom ciklusu studija od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent.
2.potvrda kojom se dokazuje najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.
3.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (dostavlja samo izabrani kandidat, a prije stupanja na dužnost).
4.uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije stupanja na dužnost)
5.uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
6.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.
7.preporuka ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen.
8.kratka biografija sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.
9.izvod iz MK rođenih.
10.uvjerenje o državljanstvu.

Direktor škole se imenuje na period od 4 ( četiri ) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja u listu ‘’Glas Srpske’‘.
Nepotpune i neblagovremene pristigle prijave neće se razmatrati.
Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu moraju biti ovjerene fotokopije i neće se vraćati kandidatima.
Prijave dostaviti lično ili slati na adresu: JUOsnovna škola ‘’Dositej Obradović’‘Razboj Lijevče bb 78429, sa naznakom ‘’Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole – ne otvarati’‘.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.09.2021

Datum objave: 15.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.