fbpx

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU Osnovna škola “Drežnica”

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a ("Službene novine HNK", broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 85. i 88. Pravila JU Osnovne škole "Drežnica" br. 01-65/07 od 23.02.2007. godine, Saglasnosti Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br. 05-02-30-1037/21 od 28.05.2021. godine, te Odluke ŠO br. 140-01/21 od 02.06.2021.godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Drežnica" Drežnica raspisuje

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU Osnovna škola "Drežnica"

Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službene novine HNK”, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 85. i 88. Pravila JU Osnovne škole “Drežnica” br. 01-65/07 od 23.02.2007. godine, Saglasnosti Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br. 05-02-30-1037/21 od 28.05.2021. godine, te Odluke ŠO br. 140-01/21 od 02.06.2021.godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Drežnica” Drežnica raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole na period od četiri (4) godine

Za direktora škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uslova predviđenih zakonom ispunjava i posebne uslove:

 • Završena viša ili visoka stručna sprema,
 • Ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa zakonom,
 • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
 • Da nije krivično kažnjavan,
 • Da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualne sukobe interesa,
 • Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom školskog odbora
 • Članom 7. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima boraca i njihovih porodica ( „Službene novine FBIH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) i članom 18. Zakona o dopunskim pravima boraca („Službene novine HNK-a” broj:6/18) određeno je da borci i članovi njihovih porodica imaju prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • Biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih /sa naznakom da nema ograničen rok važenja/
 • Uvjerenje o državljanstvu /ne starije od 6 mjeseci/
 • Potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u kojoj može biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio sa uvjerenjem Federalnog zavoda za PIO/MIO ili Porezne uprave FBiH ili drugog nadležnog organa o radnom iskustvu,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • Ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom školskog odbora,
 • Uvjerenje Službe za zaštitu prava boraca i njihovih porodica
 • Program rada direktora za mandatni period od četiri godine
 • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviti nakon izvršenog prijema, a prije zaključivanja ugovora o radu.

Konkurs ostaje otvoren petnaest /(15) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali konkursom propisane uslove obavit će se intervju u prostorijama Škole, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

Školski odbor će u roku od osam (8) dana, od dana donošenja odluke o imenovanju, pisanim putem obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o odluci o imenovanju direktora.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Drežnica”

Drežnica bb

88 215 Drežnica

sa naznakom

„ za Konkursnu komisiju”

NAPOMENA: Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.06.2021

Datum objave: 07.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.