fbpx

Konkurs za izbor notara Banja Luka, Pale

Ovaj oglas je istekao

aspisuje se Konkurs za izbor notara prema Odluci Vlade Republike Srpske o određivanju broja notara i njihovom službenom sjedištu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/06, 14/08 i 17/10) za:

Konkurs za izbor notara Banja Luka, Pale

Na osnovu člana 22. Zakona o notarima (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14,
68/17 i 82/19) i člana 3. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/19 i 106/19), Ministarstvo pravde Republike Srpske raspisuje
KONKURS
za izbor notara
I
Raspisuje se Konkurs za izbor notara prema Odluci Vlade Republike
Srpske o određivanju broja notara i njihovom službenom sjedištu (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 17/06, 14/08 i 17/10) za:
Službeno sjedište Broj notara
1. Banja Luka (za područje grada Banje Lukе ……………………………………..1,
2. Pale (za područje opština Pale i Istočni Stari grad …………………………….1.
II
Kandidat koji se prijavljuje na Konkurs mora ispunjavati sljedeće uslove:
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2) da ima poslovnu sposobnost i opštu zdravstvenu sposobnost;
3) da je diplomirao na pravnom fakultetu:
1. u Bosni i Hercegovini,
2. u bivšoj Jugoslaviji, ako je diplomirao prije 6. aprila 1992. godine,
3. u nekoj drugoj državi, nakon nostrifi kacije diplome od nadležnog organa;
4) da je položio pravosudni ispit:
1. u Bosni i Hercegovini,
2. u bivšoj Jugoslaviji, ako je taj ispit položio prije 6. aprila 1992. godine,
3. u nekoj drugoj državi, nakon priznavanja tog ispita od Ministarstva
pravde;
30.10.2020. OGLASNI DIO – Broj 108 V
5) da ima položen notarski ispit;
6) da nije osuđen za krivično djelo protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili osuđen za drugo krivično djelo na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo za koje je propisana kazna
zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, koje u vrijeme imenovanja još
nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ i protiv kojeg nije
potvrđena optužnica za ta krivična djela;
7) da nije smijenjen sa dužnosti od nadležnih organa zbog zloupotrebe
službenog položaja i ovlašćenja ili nesavjesnog rada u službi;
8) da nije odlukom nadležnog organa razriješen službe notara, advokata, sudije, tužioca, državnog službenika ili namještenika zbog teže povrede
službene dužnosti;
9) da se iz njegovog ponašanja očigledno može zaključiti da će obavljati
službu notara u skladu sa Kodeksom notarske etike.
III
Uz prijavu na Konkurs, kandidat je obavezan navesti za koje službeno
sjedište konkuriše i dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova iz Konkursa:
1) biografi ju,
2) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
3) diplomu pravnog fakulteta stečenu u Bosni i Hercegovini ili bivšoj
Jugoslaviji, ako je kandidat diplomirao prije 6. aprila 1992. godine ili u nekoj
drugoj državi, nakon nostrifi kacije diplome od nadležnog organa,
4) uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
ili bivšoj Jugoslaviji, ako je taj ispit položio prije 6. aprila 1992. godine ili
u nekoj drugoj državi, nakon priznavanja tog ispita od Ministarstva pravde,
5) uvjerenje o položenom notarskom ispitu,
6) ovjerenu pismenu izjavu da nije smijenjen sa dužnosti od nadležnih
organa zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja ili nesavjesnog rada
u službi i
7) ovjerenu pismenu izjavu da nije odlukom nadležnog organa razriješen
službe notara, advokata, sudije, tužioca, državnog službenika ili namještenika
zbog teže povrede službene dužnosti.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo predloženi
kandidat u roku od sedam dana od dana sačinjavanja prijedloga Komisije,
a uvjerenje da kandidat nije osuđen za krivično djelo protiv čovječnosti i
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili osuđen za drugo krivično
djelo na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo za koje
je propisana kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, koje u
vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni
organ i protiv kojeg nije potvrđena optužnica za ta krivična djela, zatražiće
Ministarstvo pravde po službenoj dužnosti u roku od sedam dana od dana
sačinjavanja prijedloga Komisije za izbor notara.
Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
IV
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas
Srpske” i na internet stranici Ministarstva pravde Republike Srpske. Ukoliko
Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
V
Prijave sa dokazima dostavljaju se poštom, na adresu: Ministarstvo
pravde Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa
naznakom: Prijava na Konkurs za izbor notara sa službenim sjedištem Banja
Luka – ne otvarati.
Broj: 08.021/111-149/20
23.10.2020. godine Ministar,
Banjaluka Anton Kasipović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske broj 108 od 30.10.2020.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.11.2020

Datum objave: 02.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.