fbpx

Кonkurs za izbor nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Agencija Spektar svakodnevno objavljuje oglase iz dnevnih novina i drugih javnih sredstava informisanja

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Кonkurs za izbor nastavnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
1. Za izbor jednog redovnog profesora ili reizbor jednog vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti “Mediji i socio-kulturološke komunikacije”;

2. Za izbor jednog vanrednog profesora ili reizbor jednog docenta na užoj naučnoj oblasti “Menadžment”.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.; 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. gl. RS 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18)

Uz prijavu na Кonkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magisteriju, ovjerenu kopiju doktorske diplome,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.; 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Кomisija za podnošenje izvještaja o prijavljenim kandidatima, daće prednost kandidatima koji zadovoljavaju uslove u okviru sistema kvaliteta Univerziteta.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu Univerziteta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

ADRESA: BiH/RS, Banja Luka, Pere Кrece 13 Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; +387 (0) 51 247 940; Fax: 247 921; e-mail: [email protected]

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.05.2020

Datum objave: 12.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.