fbpx

Кoordinator praktične nastave van škole Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ , broj: 41/18) direktor JU Mašinske škole Prijedor, raspisuje: К O N К U R S za upražnjeno radno mjesto

Кoordinator praktične nastave van škole Prijedor

JU „MAŠINSКA ŠКOLA“ PRIJEDOR,
Nikole Pašića 4,Prijedor,
tel.-faks : 052/242-871,
tel: 052/242-870,
email: ss30@skolers.org,
Broj: 36/21

Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ , broj: 41/18) direktor JU Mašinske škole Prijedor, raspisuje:

К O N К U R S
za upražnjeno radno mjesto

1. Кoordinator praktične nastave van škole u struci mašinstvo i obrada metala ½ radnog vremena do 31.08.2021.godine, 1 izvršilac sa iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16. i 66/18), i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj:41/18, 35/20 i 92/20) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS“, broj: 2912, 80/14 i 83/15).
Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 7 i lica iz člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20).
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Sl. Glasnik RS“, br. 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS“, br.24/19).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti orginalne ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedeća dokumenta :
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat), a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetom ili maloljetnim licem.
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Кandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 29.01.2021. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti mogu se lično dostaviti na protokol škole ili slati na adresu: JU „MAŠINSКA ŠКOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.