fbpx

Koordinator Projekta, Financijski menadžer Projekta Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Koordinator Projekta, Financijski menadžer Projekta Sarajevo

Na temelju članka 4. stavak (1) Odluke o formiranju Tima za koordinaciju, praćenje i izvješćivanje Projekta na razini Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 32/17), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA POPUNJAVANJE POZICIJA U TIMU ZA KOORDINACIJU, 

PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE PROJEKTA

“JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR I ODGOVOR

NA AVIJARNU I PANDEMIJSKU INFLUENCU U

BOSNI I HERCEGOVINI“ NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE“

 • Pozicija 1 – Koordinator Projekta
 • Pozicija 2 – Financijski menadžer Projekta

Opis radnih zadaća za Poziciju 1:

 1. Vrši cjelokupnu koordinaciju aktivnosti definiranih Projektom „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: Projekt);
 2. Usko surađuje sa koordinatorima imenovanim od strane Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine pri koordinaciji i praćenju implementacije Projektom definiranih aktivnosti;
 3. Izrađuje prijedlog godišnjeg plana rada Projekta i prijedlog proračuna Projekta, priprema izvješće o realizaciji aktivnosti planiranih godišnjim planom rada i druge dokumente od značaja za Projekt i iste dostavlja Upravnom odboru Projekta na odobrenje;
 4. Pruža stručnu i administrativno-tehničku potporu radu Upravnog odbora Projekta;
 5. Zadužen je za vođenje sastanaka, kreiranje i usmjeravanje prikupljanja, tabeliranja i tumačenja potrebnih podataka;
 6. Odgovoran je za osiguravanje neophodnih izvješća/dokumenata koji se dostavljaju CDC-u;
 7. Drugi poslovi u vezi sa poslovima pobrojanim iz točaka a) do g), a sukladno zahtjevima CDC-a ili prema uputama Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti:

 1. visoka stručna sprema (VII stupanj) – završen fakultet društvenog smjera;
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva nakon stjecanja visoke stručne spreme;
 3. iskustvo u radu na projektima;
 4. znanje rada na računaru – računarske vještine, uključujući pretraživanje na internetu i    poznavanje MS Office aplikacija;
 5. izražene analitičke, pregovaračke i komunikativne sposobnosti i
 6. odlične sposobnosti organiziranja i planiranja.

Status: Ugovor o djelu (angažiranje na razdoblje sukladno raspoloživim financijskim sredstvima uz mogućnost produžetka angažiranja do okončanja Projekta).

Broj izvršitelja: 1

Mjesto rada: Sarajevo, Trg BiH br. 3

Opis radnih zadaća za Poziciju 2:

 1. Vrši poslove nabave;
 2. Priprema projektnu dokumentaciju za reviziju;
 3. Priprema dokumentaciju za alokaciju/raspodjelu sredstava prema podugovarateljima sukladno usvojenom proračunu;
 4. Sudjeluje u pripremi proračuna i drugih financijsko-računovodstvenih poslova;
 5. Priprema financijska izvješća (mjesečna, tromjesečna i godišnja);
 6. Vodi evidenciju o projektnim troškovima i izvješćuje Sektor za financijsko-materijalne poslove i unutarnju potporu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine;
 7. drugi poslovi u vezi sa poslovima pobrojanim iz točki a) do f), a sukladno zahtjevima CDC-a. ili prema uputama Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti:

 1. visoka stručna sprema (VII stupanj) – završen ekonomski fakultet;
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva nakon stjecanja visoke stručne spreme;
 3. znanje rada na računaru – računarske vještine uključujući pretraživanje na Internetu i   poznavanje MS Office aplikacija;
 4. izražene analitičke, pregovaračke i komunikacijske sposobnosti i
 5. odlične sposobnosti organiziranja i planiranja.

Status: Ugovor o djelu (angažiranje na razdoblje sukladno raspoloživim financijskim sredstvima uz mogućnost produžetka angažiranja do okončanja Projekta).

Broj izvršitelja: 1

Mjesto rada: Sarajevo, Trg BiH br. 3

Napomene za sve kandidate:

Pored posebnih uvjeta navedenih u Javnom pozivu, kandidati moraju ispunjavati i opće koji su propisani člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da je državljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem sukladno krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obnašanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio).

Potrebni dokumenti koje su kandidati obvezni dostaviti:

 • prijava sa pismom motivacije (potpisana);
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog   tijela);
 • izjava kandidata da se na njega ne odnosi članak IX stavak 1. Ustava BiH;
 • sveučilišne diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoku naobrazbu stekli po Bolonjskom sustavu uz sveučilišnu diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz presliku sveučilišne diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca;
 • dokaz o traženom radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda) nakon stjecanja visoke stručne spreme;
 • dokaz o radnom iskustvu na projektima
 • dokaz o znanju rada na računaru – računarske vještine uključujući pretraživanje na internetu i poznavanje MS Office aplikacija;
 • životopis sa brojem telefona i adresom prebivališta (potpisana).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike, uz obavezu da kandidati ponesu originale na intervju radi uvida.

Postupak izbora kandidata izvršit će se testiranjem. Svi kandidati koji se blagovremeno prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete, i koji na temelju kriterija za izbor kandidata uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju od strane povjerenstva za izbor kandidata. O mjestu i datumu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji budu pozvani na intervju dužni su sa sobom donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Prije potpisivanja ugovora o djelu, primljeni kandidati su dužni dostaviti liječničku uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obnašanje poslova na pozicijama na koje su primljeni, ne starije od 30 dana.

Ovaj Javni poziv se objavljuje na službenoj internet stranici Ministarstva civilnih poslova BiH i u dnevnom tisku: „OSLOBOĐENJE“ i „NEZAVISNE NOVINE“ i ostaje otvoren 5 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti, neposredno ili putem preporučene pošte na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

Trg BiH br. 1,

71000 Sarajevo,

sa naznakom:

“Prijava na javni poziv za popunjavanje pozicija

u Timu za koordinaciju, praćenje i izvješćivanje Projekta

“Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i

pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“

na razini Bosne i Hercegovine“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje.

Podnesci, prijedlozi, prigovori te neke druge vrste akata od strane kandidata koje se podnose tijekom javnog natječaja i nakon završetka javnog natječaja se ne razmatraju, osim u slučaju počinjenih očiglednih povreda postupka na štetu sredstava projekta, a što se mora posebice dokazati.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zadržava pravo da, ukoliko ocjeni opravdanim, u svakom momentu poništi navedeni natječaj, a bez obrazloženja razloga poništenja.

Svim kandidatima koji ne budu izabrani, biti će vraćena dokumentacija koja je priložena uz njihovu prijavu.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 06.04.2020

Datum objave: 02.04.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.