fbpx

Koordinator za upravljanje rizicima i kontroling Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Triglav osiguranje

U skladu sa članom 42. Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo i članom 4. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu, Izvršni odbor Društva raspisuje O G L A S za prijem radnika u radni odnos po osnovu ugovora o probnom radu. Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos po osnovu ugovora o probnom radu za radno mjesto

Koordinator za upravljanje rizicima i kontroling Banja Luka

Opšti uslovi za kandidate

 • Da su stariji od 18 godina,
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi za kandidate:

 • VSS (ekonomski ili prirodno-matematički, smjer matematika),
 • 5 godina radnog iskustva na području finansijskog izvještavanja, aktuarstva, kontrolinga ili upravljanja rizicima,
 • napredno poznavanje MS Office paketa (Word, Excel, PowerPoint),
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje MRS i MSFI,
 • poznavanje regulatornog okvira Solvency 2.

Opis poslova:

 • Pregled svih rizika kojima je Društvo izloženo ili može da bude izloženo, a koji proizlaze iz osnovnih karakteristika društva za osiguranje,
 • izrada procedura i politika upravljanja rizicima i njihova implementacija,
 • učestovanje u poslovnom planiranju u skladu sa Solvency 2 regulativom te izrada ORSA izvještaja,
 • obračun kapitalne adekvatnosti u skladu sa Solvency 2 regulativom;
 • izrada kvartalnog izvještaja o rizicima,
 • izrada izvještaja o operativnim štetnim događajima,
 • definisanje i praćenje limita izloženosti prema bankama i bankarskim grupama, upravljanje depozitima u skladu sa definisanom metodologijom,
 • vođenje kataloga rizika i praćenje promjena u rizičnom profilu,
 • predlaganje mjera u svrhu poboljšanja upravljanja rizicima u Društvu,
 • interno i eksterno izvještavanje,
 • koordinacija izrade godišnjeg plana i Strategije Društva,
 • saradnja sa eksternim revizorima,
 • pripema kvartalnog izvještaja o poslovanju i praćenje realizacije Strategije.

Uz prijavu za posao Koordinatora za upravljanje rizicima i kontroling Banja Luka, kandidati su dužni dostaviti radnu biografiju, na adresu Prvog krajiškog korpusa 29, 78000 Banja Luka, sa naznakom „za konkurs“ ili putem opcije “Prijavite se”.

Sa odabranim kandidatima komisija za prijem će obaviti selekcijski intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.09.2021

Datum objave: 31.08.2021


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.