fbpx

Kućni majstor Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE r a s p i s u j e: O G L A S za prijem u radni odnos

Kućni majstor Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
Aleja Svetog Save bb
78000 Banja Luka

r a s p i s u j e:
O G L A S
za prijem u radni odnos

1) Kućnog majstora na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca…………..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, da je stariji od osamanest godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi: Srednja stručna sprema tehničkog smjera, VKV radnik sa poznavanjem održavanja elektro i vodoinstalacija, 1 godina radnog iskustva u struci.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu.
Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom traženih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova dostaviti neposredno ili putem pošte Vrhovnom sudu Republike Srpske na adresu: Aleja Svetog Save bb, Banja Luka.

Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja.
Preporučuje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, izvršiće se intervjui sa prijavljenim kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.