fbpx

Kustos-saradnik za savremenu historiju Jablanica

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”

Kustos-saradnik za savremenu historiju Jablanica

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Pravila Javne ustanove  Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-03-2/18 od 18.01.2018.godine, člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Sl.novine HNK“, broj: 4/19, i 5/19 i 5/20),člana 8.  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-10-2/18 od 12.04.2018.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-05-5/20 od 07.08.2020.godine  i Odluke o potrebi prijema zaposlenika broj:01-14-3/20 od  09.11.2020.godine,  Upravni odbor Javne ustanove Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem  u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. KUSTOS-SARADNIK ZA SAVREMENU HISTORIJU – 1 (jedan) izvršilac

Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 • VSS-VII stepen ili visoko obrazovanje prvog  (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen Filozofski fakultet ili Fakultet humanističkih nauka odsjek za historiju,
 • položen stručni  ispit za zvanje kustosa,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računaru  (Microsoft Office, Internet),
 • jedna godina radnog iskustva.

Opis poslova i radnih zadataka:

 1. istražuje, prikuplja i čuva građu muzejske vrijednosti vezanu za savremenu historiju,
 2. vodi dokumentaciju o muzejskoj građi u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja ulazne i izlazne knjige, knjige inventara,  knjige poklona, fototeke i kartoteke muzejskog materijala,
 3. obavlja stručnu i naučnu obradu muzejski zbirki iz oblasti savremene historije,
 4. obavezan je postupati s muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom s pažnjom, a naročito čuvati je i redovno održavati, što podrazumijeva sistemsko praćenja stanja muzejske građe i muzejske dokumentacije te poduzimanje mjera i radova nužnih za njeno očuvanje,
 5. obrađuje i inventariše i klasificira fondove zbirki,
 6. obavlja reviziju muzejske građe i dokumentacije,
 7. istražuje, stručno obrađuje i objavljuje materijal u vodiču, katalozima i stručnim izdanjima o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji priprema materijale zbirki za snimanje i izradu negativa,
 8. obavlja stručno vođenje kroz muzejske postavke na bosanskom i engleskom jeziku,
 9. daje na uvid muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju uz prethodnu saglasnost direktora,
 10. istražuje, prikuplja i obrađuje dokumentaciju koja se odnosi na porijeklo, upotrebu i sadržaj materijala zbirki, i rezultate unosi u odgovarajuće matične knjige, dosijee, kartone i sl,
 11. priprema i održava predavanje učenicima, studentima i drugim posjetiocima,
 12. rukovodi, stručno obrađuje, odabire i sarađuje pri postavljanju stalnih i privremenih muzejskih izložbi,
 13. održava muzejske radionice,
 14. sarađuje sa predstavnicima sredstava javnog informisanja u svrhu promocije djelatnosti Muzeja,
 15. organizuje i rukovodi kulturnim manifestacijama,
 16. angažuje se na poslovima promocije Muzeja i izradi promotivnih materijala, prospekata i suvenira,
 17. radi i druge poslove vezane za muzejsku i bibliotečku djelatnost,
 18. vrši kontinuirano stručno usavršavanje,
 19. učestvuje na stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu,
 20. za svoj rad odgovara direktoru Muzeja.

Popunjena i potpisana Prijava na javni oglas se podnosi na obrascu koji je objavljen uz javni oglas i može se preuzeti na web stranici Muzeja www.muzej-jablanica.com  i web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba

Uz prijavu kandidati se dužni dostaviti  sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ,
 3. Fakultetska diploma,
 4. Potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu,
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 6. Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (uvjerenje/certifikat o aktivnom znanju engleskog  jezika, nivo   B2, C1 ili C2)
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru.
 8. Kraću biografiju.

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK, kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove radnog mjesta.

Osobe iz člana 1.Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koje imaju prioritet u zapošljavanju, kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju obavezne su dostaviti dokaz da u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK i drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju.

Direktor Muzeja će imenovati Komisiju za izbor najkasnije u roku osam dana od dana isteka roka za dostavljanje blagovremenih prijava na javni oglas. Podaci o Komisiji bit će objavljeni na web stranici Muzeja i Općine Jablanica.

Kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa bit će pismenim putem obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita.

Samo izabrani kandidat je dužan  dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o neprovođenju  krivičnog postupka  u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas traje 15 dana od dana objave obavještenja o raspisivanju javnog oglasa u dnevnim novinama Dnevni avaz i Dnevni list. Javni oglas  sa obrascem za prijavu je objavljen na web stranici Muzeja www.muzej-jablanica.com i web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba. i dostavljen Službi za zapošljavanje HNK.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova  javnog oglasa dostaviti  preporučeno putem pošte  na adresu:

JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica

Ul.  1. mart 23,

88420 Jablanica

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom

“Prijava na javni oglas -NE OTVARAJ”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 12.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.