fbpx

Laborant Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: broj: 11/05-30-3851-3/20 od 22. 12. 2020. godine i Odluke dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01- 2330/21 od 7. 1. 2021. godine raspisuje se JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijeme

Laborant Sarajevo

PEDAGOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU
Skenderija 72
Website: www.pf.unsa.ba

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:
broj: 11/05-30-3851-3/20 od 22. 12. 2020. godine i Odluke dekana Pedagoškog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu broj: 01- 2330/21 od 7. 1. 2021. godine raspisuje se

JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
na određeno vrijeme

1. Laborant – 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme.
Opis poslova radnog mjesta laboranta:
priprema i rasprema nastavna sredstva za izvođenje nastave, priprema materijala i izrada modela potrebnih za
izvođenje vježbi,a saradnicima priprema i demonstrira laboratorijske vježe pruža tehničku pomoć u
naučnoistraživačkoj djelatnosti nastavnika,nabavlja i vodi evidenciju potrošnog materijala (hemikalija, alata i
sitnog inventara),održava zbirku učila i nastavnih sredstava,izrađuje šeme, tabele, dijagrame i manja učila za
potrebe nastave,vodi administrativne poslove za potrebe odsjeka i druge poslove po nalogu predmetnog
nastavnika,u saranji sa prodekanom za nastavu i studentska pitanja, nastavnicima i saradnicima izrađuje
rasporede za nastavu i vježbe za I i II ciklus studija;u saradnji sa prodekanom za nastavu izrađuje rasporede za
instruktivnu nastavu za vanredne studente I i II ciklusa studija;u saradnji sa prodekanom za nastavu i studentska
pitanja izrađuje rasporede ispitnih rokova za završne i popravne rokove i dodatni ispitni termin (septembarski)
u toku akademske godine na I i II ciklusu studija, za sve oblike studija;rasporede za sve aktivnosti vezane za I i II
ciklus proslijeđuje na web situ, nastavnicima i saradnicima u elektronskoj i printanoj verziji;na web i oglasnu
ploču dostavlja za oglašavanje sve obavijesti vezano za pomjeranje, odgađanje i nadoknadu predavanja, vježbi i
ispita;planira zauzetost sala za nastavne procese redovne i instruktivne nastave, i radi prikaz zauzetosti sala za I
i II ciklus studija;usaglašava zauzetost sala (dodjeljuje sale) za potrebe vannastavnih aktivnosti, za dekanat,
odsjeke i asocijaciju.
Pripadajuća osnovna neto plaća: u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog
obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu
Mjesto rada: Sarajevo
Radno vrijeme: 08-16 h
Vremenski period: određeno do 31. 12. 2021. godine

Uslovi
Pored općih uslova utvrđenih zakonom o radu („Sl.novine FBIH“, broj: 26/16 i 89/18)
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
– SSS/IV stepen hemijskog usmjerenja
– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Uz svojeručno potpisanu Prijavu sa naznakom za mjesto laboranta, uz obavezno navođenje
priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):
– biografiju/životopis,
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi i dodatak diplomi (nostrifikovane /priznate diplome
ako su iste stečene van BIH ili u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992 godine),
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
– dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
– dokaz o statusu po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa Zakonom,pri
kojem kandidati imaju prioritet prilikom zapošljavanja (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko isti
kandidat posjeduje
Prioritet pri zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boracabranitelja BIH („Službene novine KS“ , broj: 45/12, 26/14 I 46/17).
Napomena: Javni oglas/konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni
oglas/konkurs slati putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom“ NE OTVARAJ-PRIJAVA NA
JAVNI OGLAS ZA LABORANTA“ na adresu:
Pedagoški fakultet Univerzitet u Sarajevu,ulica Skenderija 72, 71 000 Sarajevo,putem pošte Bliže
informacije se mogu dobiti na telefon : 033 204 549
Sa rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za prijem u radni odnos
izvršiće provjeru radnih sposobnosti.O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno
obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti uvjerenje PIO/MIO–Porezne uprave o
radnom stažu i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenih u
konkursu.
Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na
period od godinu dana, do 31. 12. 2021. godine.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju
uslove ovog oglasa/konkursa kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene
dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.01.2021

Datum objave: 15.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.