fbpx

Lektor Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Republički sekreterijat za zakonodavstvo

Lektor Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIČКI SEКRETERIJAT ZA ZAКONODAVSTVO
Ul.Trg Republike Srpske br.1
78000 Banja Luka

JAVNI КONКURS
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

I – Raspisuje se Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo na neodređeno vrijeme:

Lektor za jezike u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – Opis poslova

U skladu sa Pravilima normativnopravne tehnike vrši jezičku obradu (usklađivanje sa pravopisnom normom i gramatičkim pravilima i stilska obrada) zakona koji se upućuju Vladi na razmatranje, kao i podzakonskih akata koja donosi Vlada, ministri i direktori republičkih uprava i upravnih organizacija u okviru svojih nadležnosti, kao i drugih akata (kao što su: strategije, politike, akcioni planovi, programi i druga akta) koja se upućuju Vladi i Narodnoj skupštini; vrši tehničku pripremu redigovanog teksta zakona koji se upućuje Narodnoj skupštini; odgovara za istovjetnost tekstova sa izvornikom; u saradnji sa višim stručnim saradnikom za normativnopravne poslove vrši pravnu korekturu i redigovanje teksta podzakonskih propisa koji se dostavljaju na objavljivanje u Službeni glasnik Republike Srpske; te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

III – Uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi su:
a) da je državljanin RS ili BiH,
b) da je stariji od 18 godina,
v) da ima opštu zdravstvenu sposobnost
g) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
d) da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa.

Posebni uslovi su:
a) VII stepen stručne spreme – filozofski fakultet – odsjek za južno slovenske jezike i književnost odnosno odsjek za jezik i književnost srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda,
b) poznavanje rada na računaru,
v) najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV – Potrebna dokumentacija
Prijava na javni konkurs se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Republičkog sekretarijat za zakonodavstvo (http://www.vladars.net – Vladine institucije – Republički sekretarijat za zakonodavstvo).
Tačnost podataka navedenih u Prijavi kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da radni odnos prestaje, pored ostalog, i u slučaju da se prilikom zasnivanja radnog odnosa prećute ili daju netačni podaci koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz Prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to foto-kopije:
lične karte ili pasoša, diplome o završenoj stručnoj spremi i uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenja o državljanstvu, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Postupak izbora, uključujući pregled prijava prispjelih za Javni konkurs i predlaganje rang-liste kandidata u skladu sa utvrđenim kriterijumima, izvršiće Кomisija za izbor kandidata, koju imenuje direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Кomisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa odbaciće se zaključkom.

V – Rok za podnošenje prijava
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Repuličkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava, sa pratećom dokumentacijom podnosi se putem pošte na adresu: Vlada Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Trg Republike Srpske broj 1. (lamela B), 78000, Banja Luka ili neposredno na Centralni pisarnica Vlade Republike Srpske, odnosno na protokol Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, u zapečaćenoj koverti, sa obaveznom naznakom „Ne otvaraj – prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo“

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/lektor-_republicki_sekreterijat_za_zakonodavstvo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.06.2019

Datum objave: 12.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.