fbpx

Ljekar specijalista neurologije, Pomoćni radnik u Odsjeku za pripremu i distribuciju hrane Sarajevo

Ovaj oglas je istekao
Agencija Spektar svakodnevno objavljuje oglase iz dnevnih novina i drugih javnih sredstava informisanja

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ raspisuje klonkurs AVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

Ljekar specijalista neurologije, Pomoćni radnik u Odsjeku za pripremu i distribuciju hrane Sarajevo

Javna ustanova Opća bolnica
„Prim.dr. Abdulah Nakaš“
S.S. Kranjčevića br. 12, Sarajevo
www.obs.ba
Na osnovu člana 27. Statuta, člana 20. a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i
89/18), člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama,
direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji
kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton,
grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od
50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19, 21/19), člana 8. Pravilnika o radu, unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke Vlade KS broj: 02-04-10994-7/20 od
30.04.2020. godine, Odluke Vlade KS broj: 02-04-12179-17/20 od 15.05.2020. godine i
Saglasnosti MZ KS broj: 10-30-10373-1/20 od 24.06.2020. godine, v.d. direktor raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i
određeno vrijeme do 1 (jedne) godine
1. Ljekar specijalista neurologije – 3 (tri) izvršioca, na neodređeno vrijeme
2. Pomoćni radnik u Odsjeku za pripremu i distribuciju hrane- 3 (tri) izvršioca, na
određeno vrijeme do 1 (jedne) godine
Opći uslovi:
– da je državljanin BiH
– da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta
Posebni uslovi:
1. Ljekar specijalista neurologije- 3 (tri) izvršioca
– VSS, Medicinski fakultet
– položen specijalistički ispit, specijalista neurolog/neuropsihijatar
– radno iskustvo: 4 (četiri) godine u struci
– važeća licenca za samostalan rad
– poznavanje jednog stranog jezika
Opis poslova:
Stručni poslovi u ambulanti: prvi specijalistički pregled; ponovni specijalistički pregled;
obavlja intervencije na kabinetu uz upisivanje nalaza u okviru specijalnosti;
Stručni poslovi na odsjeku: početna standardna bolnička obrada; daljnja standardna bolnička
obrada; konsultativni pregled ljekara specijaliste ležećih bolesnika drugih odjeljenja na zahtjev
odjeljenskog ljekara; konzilijarni pregled ljekara specijaliste ležećih bolesnika na drugim
odjeljenjima; provođenje neurološke intervencije na odjeljenju/odsjeku; provođenje mjera
samozaštite na radu; utvrđivanje smrti bolesnika i postupak sa mrtvim tijelom;
dežurstva/pripreme;
Unapređenje rada: učestvovanje u predlaganju i izradi standarda i procedura iz svog domena
rada na odjeljenju/odsjeku radi poboljšanja kvaliteta rada; praćenje i izučavanje stručne
literature; educiranje u sklopu stručnog usavršavanja ljekara odjeljenja/odsjeka putem stručnih
sastanaka, odjeljenskih predavanja i praktične nastave; izrada stručnih radova; prisustvo
stručnim skupovima; rad u stručnim tijelima i udruženjima.
Rad na funkcionalnoj neurološkoj dijagnostici u oblasti za koju je educiran
Obavlja druge poslove po nalogu predpostavljenih, po potrebi i stepenu odgovornosti.
Obavlja 5% radnog vremena na poslovima i raznim zadacima u kontroli kvaliteta u oblasti
zdravstva.
Mjesto rada: Sarajevo, Kranjčevićeva br.12
Radno vrijeme: 37,5h
Osnovna plaća: 2.299,05/ 2.341,63 KM
2. Pomoćni radnik u Odsjeku za pripremu i distribuciju hrane- 3 (tri) izvršioca
– NK/PK, osmogodišnja škola
– radno iskustvo: 6 mjeseci
Opis poslova:
Stručni poslovi: vrši racionalnu i higijensku obradu svih prehrambenih artikala pod nadzorom
i uputom kuhara, vođe smjene ili šefa kuhinje; radi stručno i pažljivo na obradi svih vrsta
povrća, voća i drugih prehrambrnih artikala koji su namjenjeni za daljnu termičku upotrebu;
poznavanje rada i rukovanja sa mašinama za povrće (čišćenje, sječenje i sl.); učestvuje u
tehnologiji raspodjele hrane prema utvrđenoj organizaciji, pravilno ispakuje i sječe hljeb za
raspodjelu; po potrebi i naređenju predpostavljenih radi na ispomoći kao KV-kuhar; razvozi
serviranu hranu na odjeljenja i vrše povrat suđa poslije objedovanja; propisno pere svo
kuhinjsko posuđe, pribor, kao i ostale radne i druge površine u kuhinji, a poslije pranja izbacuje
otpatke od hrane; pravilno pere trpezarijsko posuđe u mašini za pranje trpezarijskog posuđa ili
ručno; radi na kompletnom čišćenju i održavanju higijene kuhinjskog bloka; u odsutnosti
radnice na održavanju čistoće, istu mijenja na njenom radnom mjestu (higjeničarke u kuhinji);
Obavlja druge poslove po nalogu predpostavljenih, po potrebi i stepenu odgovornosti.
Obavlja 5% radnog vremena na poslovima i raznim zadacima u kontroli kvaliteta u oblasti
zdravstva.
Mjesto rada: Sarajevo, Kranjčevićeva br.12
Radno vrijeme: 37,5 h
Osnovna plaća: 681,20 KM
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
Kandidati su obavezni uz potpisanu Prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt
telefonom, dostaviti tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i
posebnih uvjeta, s tim da ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod
uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.
Svi kandidati, koji su promijenili prezime, obavezni su dostaviti dokaz o istom, odnosno Izvod
iz matične knjige rođenih ili vjenčanih.
Za poziciju pod rednim brojem 1.
– univerzitetsku diplomu (nostrifikovanu/priznatu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), a ukoliko kandidat iz
određenih razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu, može dostaviti uvjerenje o
diplomiranju, koje ne može biti starije od jedne godine dana od dana sticanja tražene stručne
spreme;
– uvjerenje/potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne
spreme, odnosno za pozicije pod rednim brojem 2. i 4. nakon položenog specijalističkog ispita
(radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom stažu,
ugovor o radu/volontiranju/djelu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu);
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o
priznavanju specijalistiškog ispita, ukoliko isti nije završen u BiH);
– dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad od nadležne komore;
– certifikat o poznavanju jednog stranog jezika;
– Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog
organa;
Za poziciju pod rednim brojem 2.
– svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi (NK/PK)
– uvjerenje/potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva (radna knjižica/kopija, potvrda
nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom stažu i ugovor o radu/volontiranju/djelu
ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu);
– Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog
organa;
Za poziciju pod rednim brojem 1. obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a dok je
za poziciju pod rednim brojem 2. obavezan probni rad u trajanju od 30 (trideset) dana.
Način podnošenja prijave:
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Javna
ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ S.S Kranjčevića br. 12, 71 000 Sarajevo, sa
naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos za
poziciju pod rednim brojem _____“. Prijave se dostavljaju lično na Protokol-soba 380, III
sprat Upravne zgrade bolnice ili preporučenom pošiljkom.
Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta,
izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.
Javni oglas je otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji
ispunjavaju uvjete, o terminu polaganja pismenog ispita, dok se za kandidate koji se prijave na
poziciju pod rednim brojem 2. neće održati pismeni ispit..
U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali
jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u
zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom
(potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas, u skladu sa članom 23.
Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:
45/12, 26/14 i 46/17) i Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje
branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i
općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj: 37/20).
Nakon imenovanja Komsije, Poslovnik o radu iste objavit će se na web stranici Ustanove
(www.obs.ba).
Za dodatne informacije kontakt telefon je 033/285-108.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Izvor: www.obs.ba

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 19.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.