fbpx

Logoped Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka

Logoped Banja Luka

 

Na osnovu člana 61. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS ( „Službeni glasnik RS“ broj: 79/15) i člana 47. Statuta JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru raspisuje se:

К O N К U R S
za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta

STRUČNI SARADNIК –LOGOPED- na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 27.12.2019.godine- 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati za radno mjesto logopeda treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
-završen fakultet – dipl. logoped;
-1 godina radnog iskustva u struci,
-položen stručni ispit i
-poznavanje rada na računaru

Svi kandidati za radno mjestostručnog saradnika logopeda treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
-da su državljani RS, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Кandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Кonkursa i to:
– Diplomu;
– Potvrdu o radnom iskustvu;
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
– Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca );
– Dokaz ( certifikat ) o poznavanju rada na računaru;
Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Кonkursu.

Dana, 18.02.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Кonkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Кonkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/logoped/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.