fbpx

Logoped Ugljevik

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić ‘’Duško Radović’’ Ugljevik

Logoped Ugljevik

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU DJEČIJI VRTIĆ ,,DUŠKO RADOVIĆ“
Ul. Jovana Dučića 5, 76330 UGLjEVIK
Broj:1124/20
Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:79/15, 63/20) i člana 17. Statuta JU Dječiji vrtić ‘’Duško Radović’’ Ugljevik, broj 234/16 od 06.05.2016.godine, direktor raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Direktor JU Dječijeg vrtića ‘’Duško Radović’’ Ugljevik raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, na neodređeno vrijeme, u JU Dječijem vrtiću ‘’Duško Radović’’ Ugljevik, i to:

1. Logoped…………1 izvršilac

I – Opis poslova:

Opis poslova i radnih zadataka:
*Svakodnevno provodi individualnu govornu terapiju djece sa poteškoćama u govoru;
*Održava savjetodavne razgovore sa roditeljima i vaspitačima kod koga borave djeca sa govornim poteškoćama;
*Uspostavlja čvrstu saradnju pedagozima i psiholozima i predlaže mjere pomoći djeci sa govornim poteškoćama
*Uredno vodi evidenciju o tretmanu prema djeci sa govornim poteškoćama;
*Vrši redovno planiranje seansi potrebnih za napredovanje djeteta;
*Sa stručnim timom predlaže i učestvuje u izradi individualnog plana za svako dijete;
*Opservacija djeteta u grupi i upoznavanje sa mogućnostima funkcionisanje djeteta logopedske dijagnostike;
*Longitudinalno praćenje razvoja i funkcionisanja djeteta, te na osnovu dobijenih pokazatelja korigovanje i dopunjavanje individualnih terapijskih programa;
*Predlaže mogućnosti uključivanja djeteta u sve oblike tretmana u prirodnoj vrtićkoj sredini:
*Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi
– da je državljanin Republike Srpske i BiH,
– da je punoljetan
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III – Posebni uslovi
-završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu – logopedija;
-ima položen stručni ispit za samostalan vaspitno – obrazovni rad;
-pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su steklo radno iskustvo van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nisu položila stručni ispit, -mogu zasnovati radni odnos ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom i dužni su položiti stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolkoj ustanovi;
-najmanje 1 godina radnog iskustva;

IV Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno – obrazovni rad,
– uvjerenje o radnom iskustvu.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje u Ugljeviku i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vrtića (JU Dječiji vrtić ‘’Duško Radović’’ Ugljevik, Jovana Dučića br.5, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Komisija za izbor radnika”, Kontakt telefon: 065/847-842).
Kandidati su u Prijavi na Konkurs dužni navesti kontakt telefon.
Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Repbulike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.