fbpx

Magistar farmacije, Doktor medicine, Medicinska sestra, Informatičar-programer Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

Magistar farmacije, Doktor medicine, Medicinska sestra, Informatičar-programer Sarajevo

Broj protokola:0202-1263/19
Sarajevo, 22. 11. 2019.
Na osnovu člana 20.a Zakona o radu (“Sl.novine FBiH” br:26/16 i 89/18), člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (“Sl.novine Kantona Sarajevo, br:9/19 i 21/19) i saglasnosti ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, direktor Zavoda raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

1. Magistar farmacije-1 (jedan) izvršilac
2. Doktor medicine-1(jedan) izvršilac
3. Medicinska sestra/tehničar-2 (dva) izvršioca
4. Informatičar-programer -1 (jedan) izvršilac
Opći uslovi:
a) da je državljanin BiH
b) da je stariji od 18 godina
c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadatak radnog mjesta
Posebni uslovi:
1. Magistar farmacije -1 (jedan) izvršilac
-VSS Farmaceutski fakultet
-položen stručni ispit
-posjedovanje važeće Licence za samostalan rad izdata od nadležne Komore
-najmanje 1 godina radnog iskustva
JU Zavod za bolesti ovisnosti
Kantona Sarajevo
Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751
e-mail: [email protected]
www.zalcnarc.net
Opis poslova:
• Obavlja nabavku, skladištenje, čuvanje i izdavanje lijekova, te medicinski potrošni
materijal;
• Brine se o pravilnom čuvanju lijekova, medicinskih proizvoda;
• Opijatsku supstitucionu terapiju čuva i izdaje na zakonski propisan način te vodi Knjigu
narkotika;
• Čuva lijekove i druge proizvode sa isteklim rokom trajanja odvojeno od drugih lijekova,
kao i odlaganje farmaceutskog otpada;
• Profesionalno je odgovoran za vršenje kontrole nad svim proizvodima koji se nabavljaju
i izdaju, izdaje lijekove za pacijente dnevno, pojedinačno po pacijentu i zbirno za cijelo
odjeljenje;
• Izdaje opijatsku supstitucionu terapiju i ostale lijekove na Odjeljenja;
• Odgovara za upravljanje lijekovima;
• Formira bolničku listu lijekova po terapijskim indikacijama;
• Pravi izvještaje o potrošnji lijekova, medicinskih proizvoda i medicinskog potrošnog
materijala na mjesečnom nivou;
• Aktivno učestvuje u provedbi sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene
zaštite ovisnika o psihoaktivnim supstancama u skladu sa Politikom kvaliteta i
sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH i akreditacijskim standardima za bolnice
(AKAZ);
• Odgovorno provodi postupke i usluge prema Etičkim načelima, zakonskim propisima i
bolničkim standardima;
• Za svoj rad odgovoran/na je direktoru Zavoda;
Mjesto rada: centralni objekat Zavoda i Odsjek za opioidnu supstitucijsku terapiju
Radno vrijeme: 37,30 sati sedmično
Iznos osnovne plaće: 1.611,73 KM
2. Doktor medicine-1 (jedan) izvršilac
Posebni uslovi:
-VSS završen Medicinski fakultet
-položen stručni ispit
-posjedovanje Licence za samostalan rad izdate od nadležne Komore
Opis poslova:
• Obavlja sve poslove u struci u granicama svoje stručnosti uz superviziju šefa
Odjeljenja, rukovodioca Odsjeka, kao i svoga mentora koji će davati mišljenje o
terapiji, privremenoj i konačnoj dijagnozi;
• Obavezan je da na propisanom obrascu napiše nalaz i mišljenje za sve ambulantne
preglede i isti čitko potpiše, uz potpis i pečat ljekara specijaliste;
• Učestvuje u programu prevencije, liječenja i rehabilitacije pacijenata ovisnika (timski
rad);
• Učestvuje u radu Stručnog kolegija;
• Učestvuje u pisanju stručnih radova i stručnim manifestacijama iz domena struke, a u
dogovoru sa neposrednim rukovodiocem i mentorom;
Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751
e-mail: [email protected]
www.zalcnarc.net
• Učestvuje u izradi promotivnog materijala i drugih promotivnih aktivnosti iz oblasti
ovisnosti;
• Obavezan je da primjenjuje propisane mjere zaštite i samozaštite specifične u radu sa
bolesnicima ovisnicima (psihofizička zaštita);
• Aktivno učestvuje u provedbi sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene
zaštite ovisnika o psihoaktivnim supstancama u skladu sa Politikom kvaliteta i
sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH i akreditacijskim standardima za
bolnice (AKAZ);
• Odgovorno provodi postupke i usluge prema Etičkim načelima, zakonskim propisima
i bolničkim standardima;
• Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Zavoda;
• Za svoj rad odgovoran je šefu Odjeljenja, rukovodiocu Odsjeka i direktoru Zavoda;
Mjesto rada: centralni objekat Zavoda i Odsjek za opioidnu supstitucijsku terapiju
Radno vrijeme: 37,30 sati sedmično
Iznos osnovne plaće: 1.823,80 KM
3. Medicinska sestra/tehničar-2 (dva) izvršioca
Posebni uslovi:
-završena Srednja medicinska škola opšteg ili psihogerijatrijskog smjera
-položen Stručni ispit
-posjedovanje važeće Licence za samostalan rad
-posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Opis poslova:
• Prema planu provodi zdravstvenu njegu za ovisnike o psihoaktivnim supstancama;
• Vrši podjelu opijatske terapije;
• Rukuje aparatom za doziranje metadona, odgovorna za ispravnost i održavanje istog;
• Zadužena je za dnevne potrebe opijatske terapije i dokumentacije iz svog domena;
• Prati i prepoznaje promjene i druge psihofizičke fenomene pacijenata ovisnika;
• Učestvuje u terapijskom programu;
• Smjenu predaje pismeno a po potrebi usmeno;
• Obavezna je da educira novoprimljeni srednji medicinski kadar i a učestvuje u
sopstvenoj edukaciji;
• U dogovoru sa šefom i glavnom sestrom učestvuje u stručnim radovima i stručnim
manifestacijama iz svoje struke;
• Obavezan je da primjenjuje propisane mjere zaštite i samozaštite (psihofizička
zaštita);
• Aktivno učestvuje u provedbi sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene
zaštite ovisnika o psihoaktivnim supstancama u skladu sa Politikom kvaliteta i
sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH i akreditacijskim standardima za
bolnice (AKAZ);
• Odgovorno provodi postupke i usluge prema Etičkim načelima, zakonskim propisima i
bolničkim standardima;
• Posjeduje vozačku dozvolu B kategorije;
Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751
e-mail: [email protected]
www.zalcnarc.net
• Za svoj rad odgovorna je šefovima Odjeljenja, glavnoj sestri Zavoda i direktoru;
Mjesto rada: centralni objekat Zavoda i Odsjek za opioidnu supstitucijsku terapiju
Radno vrijeme: turnus
Iznos osnovne plaće: 1.017,94 KM
4. Informatičar-programer-1 (jedan) izvršilac
Posebni uslovi:
-Završen Fakultet informatičkog smjera
-radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva iz oblasti informatike
-aktivno poznavanje Engleskog jezika
Opis poslova:
• Vrši unos podataka vezanih za medicinsku dokumentaciju;
• Učestvuje u tehničkoj obradi promotivnog materijala i stručnih radova i publikacija;
• Po nalogu direktora obavlja i druge poslove iz domena rada na računaru;
• Izrada aplikativnog softvera (baza podataka i sl.) i održavanje istog;
• Održavanje sistemskog softvera, mreže računara i interneta ;
• Vodi brigu o ispravnosti i potrebama informacionog sistema;
• Vodi brigu o ispravnosti rukovanja i održavanja aparata za doziranje Metadona;
• Po nalogu šefa službe obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme;
• Za svoj rad odgovoran je šefu službe i direktoru;
Mjesto rada:centralni objekat Zavoda i Odsjek za opiodnu supstitucijsku terapiju
Radno vrijeme: 37,30 sati sedmično
Iznos plaće: 1.484,49 KM
Potrebna dokumentacija:
Za poziciju pod rednim brojem 1.
a) Svojeručno potpisana prijava na javni oglas, sa kraćom biografijom, adresom, brojem
telefona i naznakom radnog mjesta za koju se prijavljuje;
b) Uvjerenje o državljanstvu ;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Diploma o završenom Farmaceutskom fakultetu;
e) Dokaz o položenom stručnom ispitu;
f) Važeća licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore;
g) Dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje izdato od strane ranijeg
poslodavca)
Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751
e-mail: [email protected]
www.zalcnarc.net
Za poziciju pod rednim brojem 2.
a) Svojeručno potpisana prijava na javni oglas, sa kraćom biografijom, adresom, brojem
telefona i naznakom radnog mjesta za koju se prijavljuje,
b) Uvjerenje o državljanstvu ;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Diploma o završenom Medicinskom fakultetu;
e) Dokaz o položenom stručnom ispitu;
f) Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore

Za poziciju pod rednim brojem 3.
a) Svojeručno potpisana prijava na javni oglas, sa kraćom biografijom, adresom, brojem
telefona i naznakom radnog mjesta za koju se prijavljuje,
b) Uvjerenje o državljanstvu ;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Diploma o završenoj srednjoj školi;
e) Dokaz o položenom stručnom ispitu;
f) Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore;
g) Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

Za poziciju pod rednim brojem 4.

a) Svojeručno potpisana prijava na javni oglas, sa kraćom biografijom, adresom, brojem
telefona i naznakom radnog mjesta za koju se prijavljuje;
b) Uvjerenje o državljanstvu ;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Diploma o završenom Fakultetu informatičkog smjera;
e) Dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje izdato od strane ranijeg
poslodavca);
f) Dokaz o aktivnom znanju Engleskog jezika
Napomena: Navedenu dokumentaciju dostaviti u ovjerenoj fotokoiji ne starijoj od 6 (šest)
mjeseci.Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.
Prednost pri zapošljavanju

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa članom
23.Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (Sl.novine Kantona Sarajevo,
br:45/12,26/14,46/17 i 18/19). Prioiritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim
dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas.
Rok za dostavljanje prijava je deset (10) dana od dana objave u dnevnim novinama.
Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751
e-mail: [email protected]
www.zalcnarc.net
Tekst javnog oglasa će biti objavljen u jednim dnevnim novinama, na internet stranici Javne
ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” i internet stranici poslodavcawww.zalcnarc.net
Prijava sa dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, na adresu:Javna
ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, ulica Nahorevska br.173, 71000
Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS” za prijem u radni
odnos na radno mjesto pod rednim brojem__________. Prijave se dostavljaju lično na protokol,
II sprat, sjedište Zavoda za bolesti ovisnosti KS.
Proces izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa i zasniva se na
održanom pismenom i usmenom dijelu ispita sa svakim kandidatom. Komisija za provođenje
Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uvjete o terminu
polaganja, usmenog i praktičnog dijela ispita.
Po okončanju procedure, kandidati koji budu izabrani bit će obavješteni pismenim putem,
nakon čega su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije
starije od 6 mjeseci.
Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Direktor Zavoda
Doc.dr sci med.Nermana Mehić Basara

Izvor: www.szks.ba

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 03.12.2019

Datum objave: 22.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.