fbpx

Medicinska sestra – tehničar, Higijeničar Kotor Varoš

Na osnovu člana 1. Zakona o radu (Sl.Glasnik RS broj 1/16, 66/18), člana 2. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš, člana 19. Statuta JZU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš i Saglasnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite broj: 11/04-500.3-65/21 od 09.03.2021. godine, Direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, objavljuje: Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Medicinska sestra – tehničar, Higijeničar Kotor Varoš

OPIS RADNOG MJESTA
JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI PANTELEJMON“ KOTOR VAROŠ
Ul. Jovana Raškovića bb
tel.: 051/784-500, faks: 784 501,
e-mail: kvaros.dz@gmail.com
Datum: 04-80/21

Na osnovu člana 1. Zakona o radu (Sl.Glasnik RS broj 1/16, 66/18), člana 2. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš, člana 19. Statuta JZU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš i Saglasnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite broj: 11/04-500.3-65/21 od 09.03.2021. godine, Direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, objavljuje:

Javni oglas
za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Medicinska sestra – tehničar, u Službi hitne medicinske pomoći, na neodređeno vrijeme…….1 izvršilac.
2. Higijeničar –na neodređeno vrijeme …….1 izvršilac.

II. Opis poslova:
Opis poslova pod rednim brojem 1.:
Medicinska sestra – tehničar:
Vrši izradu i sprovođenje planova obuke, obavlja poslove svoje stručne osposobljenosti u ambulanti, stanu korisnika, drugom mjestu u zajednici, zdravstveni odgoj i zdravstveno-promotivne mjere, posmatranja i potebna mjerenja (krvni pritisak, temperaturu, antrometrijske mjere itd.), dijagnostičke procedure (uzimanje materijala za laboratoriju, osnovne laboratorijske analize, funkcionalna mjerenja itd.), terapijske procedure, održavanje higijene sredstava rada i radnih površina, u skladu sa propisima, vodi podatke za trajnu medicinsku dokumentaciju, tekuće podatke,priprema i dostavlja individualne, zbirne i periodične izvještaje; radi i druge poslove koji su u skladu sa psiho-fizičkim sposobnostima, prati propise koji se odnose na djelokrug rada – radno mjesto i iste primjenjuje, stručno se usavršava u struci u skladu sa potreba radnog mjesta, i prenosi znanja i radna iskustva na druge radnike, blagovremeno i kvalitetno obavlja poslove koji su u domenu poslova i radnih zadataka radnog mjesta, brine se o odlaganju i čuvanju dokumentacije, materijalno odgovora za korišćenje, održavanje i čuvanje sredstava rada,obavlja i druge poslove po nalogu direktora kome odgovara za svoj rad.

Opis poslova pod rednim brojem 2.:
Higijeničar:
Vrši čišćenje, pranje i spremanje prostorija, dezinfekcija prostorija, predmeta i pribora, odstranjivanje smeća, obezbjeđivanje potrebnih zaliha robe, trebovanje i čuvanje materijala za čišćenje i održavanje čistoće; vrši pranje laboratorijskog posuđa, pakovanje opranog posuđa te vrši pripremu istog za sterilizaciju, razvrstavanje sterilizovanog posuđa prema namjeni; vrši sakupljanje i dezinfekciju zaraženog materijala; vrši odabir i selekciju rublja prije i poslije pranja, slaganje, klasiranje, sortiranje, manje krpljenje i peglanje rublja, mašinsko pranje rublja; odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova koji su u domenu njegovog radnog mjesta; brine se o odlaganju i čuvanju dokumentacije; materijalno je odgovoran za korišćenje, održavanje i čuvanje sredstava rada; obavlja i druge poslove po nalogu direktora kome je odgovoran za svoj rad.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI:
– da je lice državljanin Republike Srpske, odnosno B i H,
– da je lice starije od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
IV POSEBNI USLOVI koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.Za radno mjesto pod tačkom 1. pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
– SSS, srednja medicinska škola, opšti smjer – medicinski tehničar;
– Položen stručni ispit za zvanje medicinski tehničar.
1.1. Bodovanje za radno mjesto pod tačkom 1. vršiće se na sljedeći način:
a.) Bodovanje uspjeha tokom redovnog školovanja za radno mjesto pod tačkom 1. vršiće se na sljedeći način:
– za odličan uspjeh………5 bodova
– za vrlo dobar uspjeh…..4 boda
– za dobar uspjeh…………3 boda
– za dovoljan uspjeh….…2 boda
b.) Bodovanje intervjua…….od 1,00 do 5,00 bodova
2. Za radno mjesto pod tačkom 2. pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
– NK – završena osmogodišnja škola.
2.1. Bodovanje za radno mjesto pod tačkom 2. vršiće se na sljedeći način:
a.) Bodovanje intervjua…….od 1,00 do 5,00 bodova
Uz prijavu ( prijava se pise u slobodnoj formi sa naznakom za javni oglas, prijavom na jedno od gore navedenih radnih mjesta i ličnim podacima kandidata) na oglas svi kandidati su dužni dostaviti (dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sledeće dokumente:
a)Kandidati ta radno mjesto pod takom 1. dužni su uz prijavu dostaviti:
-Uvjerenje iz matične knjige rodjenih,
– Uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
– Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi i svejdočanstva od I do IV razreda
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju.
b) Kandidati ta radno mjesto pod takom 1. dužni su uz prijavu dostaviti:
-Uvjerenje iz matične knjige rodjenih,
– Uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
-Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
– Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju.

Prijave se podnose na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš, Jovana Raškovića bb, 78220 Kotor Varoš, sa naznakom: prijava na konkurs.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“, oglasnoj tabli Doma zdravlja, portalu Opštine Kotor Varoš i na Birou rada Kotor Varoš. Ukoliko odglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, obaviće se intervju o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.
Napomena za kandidate:Svi kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.