fbpx

Medicinska sestra tehničar Mostar

Ovaj oglas je istekao

Medicinska sestra tehničar Mostar

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji-kantonu ( “Službene novine HNK“ broj 4/19), članka 6. Pravilnika o radu Centra (broj: 06-02-06-71-1/17 i 06-02-06-70-1/19)  i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-16-17-6/20, direktor Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos u

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

 1. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR – 2 (dva) izvršitelja  u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA:

Pružanje medicinskih usluga korisnicima Centra u smjenama il turnusu uz obveznu primopredaju službe, obavljanje poslova kompletne njege bolesnika i to: pranje, umivanje, initmna njega, presvlačenje osobnog i posteljnog rublja, previjanje rana, mjerenje tlaka korisnicima i kontrola ostalih vitalnih funkcija, previjanje dekubitusa ako ga korisnik ima i redovito previjanje-sanacija, izvršavanje kontrole vitalnih funkcija, mjerenje pulsa, temperature, Izvršavanje davanja klizmi i kateterizacije po nalogu liječnika, pružanje pomoći u rehabilitaciji poslije faktura, održavanje higijene i dezinfekcije ortopedskih pomagala, uzimanje materijala za hitne pretrage, hranjenje nepokretnih korisnika, priprema bolesnika i pružanje pomoći liječniku kod pregleda korisnika uz obavezno praćenje zdravstvenog stanja bolesnika 24 sata dnevno u smjeni, evidentiranje u tijeku primopredaje sve promjene kod bolesnika–korisnika i izvještavanje o stanju istog glavnoj medicinskoj sestri, evidentiranje u tijeku svoje smjene sve posjete Centru i korisnicima, uz obavezan uvid u osobnu iskaznicu ili drugi važan dokument posjetitelja, u slučaju smrti korisnika poziva ovlaštenog liječnika da utvrdi smrt i obavještava obitelj umrlog, otprema umrlog korisnika, poziva hitnih kola i o tome izvješćuje odgovorne osobe,  vođenje brige o ispravnosti medicinskih aparata, sterilizacija instrumenata i uredno održavanje istih, Obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra.

Posebni uvjeti:

 • SSS – IV stupanj  (Medicinska škola, opći smjer)
 • jedna (1) godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit

2. DJELATNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE-SPREMAČICA – 1 (jedan) izvršitelj na određeno radno vrijeme /do povratka radnice s porodiljnog odsustva.

OPIS POSLOVA:

Vrši spremanje i čišćenje svih prostorija Centra (sobe korisnika, zajedničke prostorije, hodnike, sanitarne čvorove, ambulantu, kancelarije, dvorište Centra i drugo)održava higijenu noćnih posuda i korisnika, održava i čisti sve vrste podova, zidova, namještaja, vrata, prozora, tapeciranog namještaja i tepisona,uređuje plakare-ormare, noćne ormariće korisnika,skuplja prljavo rublje od korisnika,preuzima od domaćice potrošni materijal za održavanje higijene,obavlja poslove u kućnoj njezi ako se za to ukaže potreba,obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, glavne medicinske sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra.

Posebni uvjeti:

 • Osnovno školsko  obrazovanje

Opći uvjeti za prijem u radni odnos u Centru za stara i iznemogla lica-osobe Mostar su:

 • da ima navršenih 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog mjesta ( kandidat koji bude izabran bit će obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja Ugovora o radu).

II. KAO DOKAZ O ISPUNJAVANJU USLOVA KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • uredno popunjenu pismenu prijavu koja se podnosi na Obrascu propisanim za prijem u radni odnos u javni sektor HNŽ/K koji se može preuzeti s  web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K
 • životopis
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije 6 mjeseci od dana izdavanja)
 • preslika osobne/lične iskaznice
 • ovjerena preslika svjedodžbi, odnosno završnog ispita
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod rednim br.1
 • Obavještenje o mjestu prebivališta/boravišta (CIPS) ne starije od 30 dana od dana izdavanja
 • dokaz o radnom iskustvu za radno mjesto pod rednim brojem 1.
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat nakon potpisivanja ugovora o radu).

NAPOMENA:

Kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti:

–  potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa podacima o poslovima na kojim je kandidat radio i vremenu provedenom na tim poslovima ili

– Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu su radna knjižica, ugovori o radu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.

III. PORED NAVEDENE DOKUMENTACIJE IZ tč.II:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u radni odnos na bilo kojoj osnovi, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložit dokaz o ostvarivanju prednosti.

NAPOMENA:

 • Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili porodice poginulog borca, ili su članovi porodice ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici.

Rok podnošenja prijave je 15 dana računajući od dana posljednje objave Javnog oglasa.

Urednom prijavom se smatra koja je potpisana od strane podnositelja i koja je uredno popunjena na propisanom obrascu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispune uvjete iz javnog oglasa i dostave traženu dokumentaciju upućuju se na usmeni ispit o čijem će mjestu i vremenu održavanja istog biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave na javni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom  „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola ili preporučeno putem pošte na adresu:

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Tekija br.40

88 000 Mostar

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 03.02.2020.

Izvor: www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 18.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.