fbpx

Medicinska sestra–tehničar u Službi hitne medicinske pomoći Čelinac

O G L A S za prijem radnika

Medicinska sestra–tehničar u Službi hitne medicinske pomoći Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
JZU Dom zdravlja ,,SVETI VRAČEVI“ Čelinac
Vidovdanska br.5
Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,
E-mail: domzdravlja35@gmail.com
Broj: 09/2-344/21

O G L A S
za prijem radnika

1. Medicinska sestra–tehničar u Službi hitne medicinske pomoći, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
– Da je državljanin RS, BiH,
– Da je zdravstveno sposoban,
– Da nije osuđivan za krivična djela i
– Da je punoljetan.

POSEBNI USLOVI:
– Završena SSS – Medicinska škola,
– Edukacija- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) i
– Položen stručni ispit,

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sledeće dokumente:
– Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o nekažnjavanju,
– Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,
– Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
– Uvjerenje o završenoj edukaciju- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) .

Originalna dokumenta i to, Ivod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o ne kažnjavalju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i Ljekarsko uvjerenjene smiju biti starije od 6 (šest) mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske ” i na Birou rada Čelinac.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi 78240 Čelinac, Ulica Vidovdnska br. 5.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.