fbpx

Medicinski tehničar Mostar

Ovaj oglas je istekao

Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar objavljuje JAVNI OGLAS

Medicinski tehničar Mostar

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/05), ravnatelj Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u  Mostaru, objavljuje

JAVNI  OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika

 1. Medicinski tehničar – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: pruža medicinsku pomoć pritvorenim i osuđenim osobama, asistira ljekaru opće prakse i specijalistima, svakodnevno vrši neposrednu podjelu lijekova iz propisane terapije, nadzire ordiniranu terapiju za osuđene i pritvorene osobe u stacionaru Zavoda, provodi higijensko-epidemiološke mjere i dezinfekciju prostorija, trebuje lijekove i evidentira utrošak lijekova, zavojnog materijala i dezinficijensa, void materijalno-financijsko knjigovodstvo grupe za poslove zdravstvene zaštite, vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukvoditelja.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine FBiH, br. 49/05), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

 • SSS – medicinska škola, najmanje 10 mjeseci radnog staža i položen stručni ispit utvrđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na osnovu tog zakona, položen stručni ispit za namještenike i stručna osposobljenost za rad na računaru.

Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene preslike):

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 3. diploma – svjedodžbu o završenoj školskoj spremi (original ili ovjerena preslika),
 4. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. uvjerenje (potvrdu) o random stažu u struci,
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 7. uvjerenje ovlaštene organizacije o stručnoj osposobljenosti za rad na računaru,
 8. ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objave oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
 9. kratak životopis kandidata.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

Pismene prijave s navedenim dokazima treba dostaviti najkasnije 15 dana, od dana objave javnog oglasa u dnevnom tisku isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

Tvrtka Miloša br. 27

88 000 Mostar

s naznakom ”Javni oglas za popunu radnih mjesta KPZ Mostar”

na omotnici navesti “ne otvaraj – otvara povjerenstvo”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.08.2020

Datum objave: 28.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.