fbpx

Mlađi inspektor Mostar, Tuzla, Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Državna agenciji za istrage i zaštitu

Mlađi inspektor Mostar, Tuzla, Banja Luka

Na osnovu člana 49. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12), Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje mlađih inspektora u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-677-3/20 od 27.02.2020. godine, i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16- 11-34-2-677-4/20 od 28.02.2020. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke

kadeta za čin mlađi inspektor u

Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

I

Državna agencija za istrage i zaštitu vrši prijem 10 kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor, kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stepenom školske spreme, kako slijedi:

REGIONALNI URED BANJA LUKA

a) Kriminalističko-istražni odsjek

1. Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima – 4 izvršioca

2. Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije – 1 izvršilac

REGIONALNI URED MOSTAR

a) Odsjek za prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka

1. Istražitelj – 1 izvršilac

REGIONALNI URED TUZLA

a) Kriminalističko-istražni odsjek

1. Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima – 2 izvršioca

2. Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije – 1 izvršilac
Odsjek za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu

1. Istražitelj – 1 izvršilac

II

(1) Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove.

a) Opći uslovi:

1) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

2) životna dob između 18 i 35 godina života;

3) najmanje VI stepen školske spreme;

4) zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;

5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

7) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

b) Posebni uslovi:

1) poznavanje jednog stranog jezika;

2) poznavanje rada na računaru;

3) položen vozački ispit „B“ kategorije.

(2) Ispunjavanje posebnog uslova poznavanje stranog jezika provjerava se putem testa iz člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

(3) Ispunjavanje posebnog uslova „poznavanje rada na računaru“ dokazuje se dostavljanjem dokumentacije navedene u članu III Javnog oglasa.

(4) Ispunjavanje posebnog uslova „položen vozački ispit B kategorije“ dokazuje se dostavljanjem dokumentacije navedene u članu III Javnog oglasa.

III

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

a) uvjerenje o državljanstvu (pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od nadležnog organa do dana predaje prijave na Javni oglas);

b) izvod iz matične knjige rođenih;

c) diplomu o završenom najmanje VI stepenu školske spreme, nostrificiranu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992. godine, kandidati koji su više odnosno visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi, izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog diplomca. Ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Takođe, ne dostavljati univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome, budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija;

d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere;

e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;

f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava BiH;

g) dokaz o poznavanju rada na računaru. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru, uvjerenja fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, o položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno znanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru;

h) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije.

IV

(1) Prijava na Javni oglas podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti u sjedištu ili na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu www.sipa.gov.ba, a ista se, u zatvorenoj koverti, predaje neposredno u pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem pošte. Kandidat je obavezan da popuni obrazac u cjelosti i da ga svojeručno potpiše, u suprotnom prijava će se smatrati neurednom i bit će odbačena. Takođe, prijave na Javni oglas koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

(2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

(3) Tоkom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informirani pismeno, putem telefona, oglasne ploče u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, kao i putem dodijeljene šifre preko web stranice Državne agencije za istrage i zaštitu.

(4) Osnovna obuka kadeta traje četiri mjeseca i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

(5) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu „mlađi inspektor“.

(6) U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog spola.

(7) U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu uopće odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

(8) Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

(9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom, neće se uzimati u razmatranje.

(10) Konačna Lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V

(1) Prije donošenja Odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršit će se i provjera općeg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“.

(2) Provjeru zdravstvene i psihofizičke sposobnosti kandidata za rad na poslovima policijskog službenika utvrdit će u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI

(1) Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a isti su dostupni na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

(2) Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testiranju koje se sastoji od:

a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;

b) testa općeg znanja, uključujući pismeni rad;

c) testa fizičke sposobnosti;

d) ljekarskog pregleda;

e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;

f) testa poznavanja stranog jezika;

g) usmenog testa – intervjua.

(3) Ispunjavanje općih i posebnih uslova utvrđenih ovim oglasom, računa se sa danom predaje prijave.

(4) Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu

ul. Nikole Tesle broj 59

71123 Istočno Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na Javni oglas za prijem kandidata

za pohađanje osnovne obuke kadeta

za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 11.03.2020.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 10.04.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.