fbpx

Muzejski pedagog Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Muzejski pedagog Sarajevo

Na osnovu čl. 1., 3. stav (1) i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama,
direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili
Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim
društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine
Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19), čl. 15. i 59. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/19), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo o davanju
saglasnosti Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme (broj: 02-04-
700-32/20 od 23.01.2020. godine) i Odluke v.d. Upravnog odbora Javne ustanove “Muzej Sarajeva” (broj:
025-01-1.2/2020 od 30.01.2019. godine), vršilac dužnosti direktora Javne ustanove „Muzej Sarajeva“
objavljuje
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
I – NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA
– Muzejski pedagog u Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” – jedan (1) izvršilac
II – USLOVI JAVNOG OGLASA
Opšti i posebni uslovi:
a) Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godine,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za ovo radno mjesto,
b) Posebni uslovi:
– VSS (VII), Filozofski fakultet – grupa historija, historija umjetnosti, etnologija, arheologija, pedagogija;
Fakultet Političkih nauka, ALU nastavnički odsjek ,
– Aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
– Položen odgovarajući stručni ispit za pedagoga
– Radno iskustvo u trajanju od jedne godine u struci,
III – SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili
ovjerenoj kopiji i to:
– svojeručno potpisanu prijavu sa kontakt podacima,
– biografiju,
– uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog
karaktera),
– izvod iz matične knjige rođenih, (ne stariji od 6 (šest) mjeseci),
– ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) – (samo za izabrane kandidate koji
su dužni dostaviti isto u roku od 8 dana od dana prijema na radno mjesto),
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u struci,
– uvjerenje nadležne komisije o položenom stručnom ispitu za pedagoga
– potvrdu o poznavanju/znanju stranog jezika,
– potvrdu / uvjerenje kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju (za kandidate koji imaju prednost u
zapošljavanju po posebnom zakonu).
IV – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.
V- IZNOS OSNOVNE PLAĆE
Iznos neto plaće za radno mjesto – Muzejski pedagog u Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” – jedan (1)
izvršilac iznosi 1.293,16 KM.
VI – MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME
Mjesto obavljanja rada je u ul. Josipa Štadlera broj 32. Sarajevo
Radno vrijeme je 40 sati sedmično.
VII – PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU PO POSEBNIM PROPISIMA
Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u
zapošljavanju koja se dokazuje odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) pozivajući se na
poseban zakon po kojem imaju prednost.
VIII – NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu: “Oslobođenje”, na web stranici Ministarstva kulture i sporta
Kantona Sarajevo”, na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, na web
stranici Javne ustanove “Muzej Sarajeva” i na oglasnoj ploći Muzeja.

IX – ROK ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs ostaje otvoren deset (10) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
X – Kandidati mogu preuzeti materijale za provjeru znanja na Protokolu JU Muzej Sarajeva svaki radni dan
od 11 do 13 sati.
XI – ADRESA I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
a)Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno u zatvorenoj
koverti na adresu:
Javna ustanova “Muzej Sarajeva”- Komisija za provođenje javnog konkursa
Ul. Josipa Štadlera broj 32.
Sarajevo.
sa naznakom:
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA
NEODREĐENO VRIJEME – MUZEJSKI PEDAGOG U JAVNOJ USTANOVI “MUZEJ
SARAJEVA”
b)Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
XII – TELEFONSKI KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DODATNA OBAVJEŠTENJA
Kontakt telefon osobe zadužene za dodatna obavještenja u vezi Javnog oglasa je 033 475 741
XIII – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 5 (pet) dana od dana
donošenja Odluke o izboru kandidata.

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2020

Datum objave: 07.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.