fbpx

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Gradonačelnik Grada Banja Luka,
raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

I
U Gradskoj upravi Grada Banja Luka prima se u radni odnos, u statusu službenika:

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje……………1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje
Obavlja sljedeće poslove:
-organizuje i rukovodi procesom rada u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, i odgovoran je za izvršenje poslova Odjeljenja – u okviru Gradske uprave Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi Grada;
-usklađuje rad Odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
-ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, zainteresivanim investitorima, Odjeljenjem za privredu, Gradskom razvojnom agencijom i drugim ustanovama;
-organizuje i prati izradu planova, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja;
-kontroliše rad šefova Odsjeka i radnika u Odjeljenju;
-odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, za prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava iz nadležnosti Odjeljenja;
-odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini Grada;
-odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na Odjeljenje;
-odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Stručne službe Skupštine Grada – o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Grada, iz djelokruga rada Odjeljenja;
-informiše Gradonačelnika o realizaciji starteških i drugih projekata od značaja za Grad;
-prati stanje upravnih predmeta i akata poslovanja u Odjeljenju, i preduzima mjere za njihovo rješavanje – u zakonskom roku;
-učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata, po nalogu Gradonačelnika i organizuje pripremu prijedloge akata iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi Gradonačelnik;
-planira, organizuje i predlaže Gradonačelniku prijem investitora za realizaciju investicionih projekata Grada i informiše Gradonačelnika o zainteresovanim investitorima;
-inicira investicione projekte u Gradu Banja Luka;
-odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja;
-podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz Arhive Gradske uprave;
-odobrava korištenje službenih vozila radnicima Odjeljenja;
-predlaže upućivanje radnika Odjeljenja na službeno putovanje;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
-odgovoran je za izradu novih, i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura;
-za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja – izdaje rješenja, naloge i uputstva;
-obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgoran je Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik prve kategorije.

III – Mandat
Načelnika odjeljenja ili službe, imenuje Skupština Grada, nakon sprovedenog javnog konkursa, na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine Grada.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Opšti i posebni uslovi

Кandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
-da je državljanin RS, odnosno BiH;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
-VSS – društvene nauke, inženjerstvo, tehnologija, šumarstvo ili obrazovanje, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Кandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
– Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
-diplome o završenoj stručnoj spremi (fakultetu);
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude -zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
-isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom -periodu je stečeno radno iskustvo);
-isprave ili izjave da poznaje rad na računaru.

Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.
Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko dipolma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Кandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Кandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Кao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno isustvo ili
-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Кao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кonkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa (u daljem tekstu: „Кonkursna komisija“), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кonkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Кonkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

VII
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

VIII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.