fbpx

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Bijeljine

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Bijeljina

Gradonačelnik Bijeljine, na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima
i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Bijeljine

I – U Gradsku upravu Grada Bijeljine prima se u radni odnos na određeno vrijeme (na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine grada Bijeljine)
na radno mjesto:
– načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne
sredine – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Organizuje i rukovodi radom Odjeljenja i odgovoran je za zakonitost
i izvršenje poslova u Odjeljenju; učestvuje u procesu strateškog planiranja razvoja grada u područjima iz djelokruga rada Odjeljenja; učestvuje u
procesima izrade, implementacije, praćenja i ocjene učinka implementacije
Strategije razvoja grada; osigurava pripremu i izradu godišnjeg plana rada
Odjeljenja, koji uključuje poslove i zadatke koji proizilaze iz Strategije razvoja grada, u koordinaciji sa organizacionom jedinicom nadležnom za
poslove upravljanja razvojem; osigurava da se postojeće evidencije, poda-
II OGLASNI DIO – Broj 17 5.3.2019.
ci i analize povezane sa poslovima upravljanja razvojem i projektima koji
se implementiraju dostavljaju organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove
upravljanja razvojem; prati moguće izvore fi nansiranja mjera, programa i
projekata iz djelokruga rada Odjeljenja; koordinira izradu izvještaja o implementaciji Strategije razvoja grada iz djelokruga rada Odjeljenja; promoviše
dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između Odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog sektora,
privredne komore i udruženja privrednika, fi nansijskih organizacija, među- narodnih organizacija, akademskih institucija i dr.); kontinuirano promoviše
grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve s ciljem privlačenja domaćih
i stranih investicija; prezentuje materijale razvojnih potencijala grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima
u saradnji sa organizacionom jedinicom za upravljanje razvojem; izrađuje
planove, programe rada i izvještaje o radu Odjeljenja; organizuje pripremu
i obradu materijala koji se predlažu Skupštini grada na razmatranje; nalaže
izvršenje odluka i zaključaka Skupštine grada koji se odnose na Odjeljenje; učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata po nalogu gradonačelnika;
potpisuje putne naloge za radnike Odjeljenja; kontroliše rad šefova i drugih radnika u Odjeljenju; predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv
radnika Odjeljenja; odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za
Odjeljenje; kontroliše i potpisuje akta za koja je nadležno Odjeljenje, a akta u
upravnom postupku (rješenja, zaključke i dr.) na osnovu posebnog ovlašćenja
gradonačelnika; priprema budžetske zahtjeve za fi nansiranje rada Odjeljenja i
plan javnih nabavki za potrebe Odjeljenja; predlaže gradonačelniku raspored
radnika u Odjeljenju; obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u
skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
IV – Posebni uslovi:
– VSS, završen fakultet tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova tehničkog ili društvenog smjera, tri
godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit
za rad u gradskoj upravi, menadžerske vještine i sposobnost za upravljanje timom, kreativnost i sposobnost preuzimanja inicijative, visok stepen vještina
interpersonalne komunikacije, poznavanje rada na računaru.
Izuzetno, status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj
upravi, ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit
za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj
upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu,
koji je nalazi na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave
Republike Srpske i internet stranici Grada Bijeljine, a može se preuzeti i u
Gradskoj upravi Grada Bijeljine (prijemna kancelarija).
Na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs kandidati su obavezni
navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom Javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) i
posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom
– uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja
za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati prilažu kopije sljedećih doku- menata:
1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine,
2) diploma o završenoj stručnoj spremi,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjava kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa
Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
5) dokaz o poznavanju rada na računaru.
Dokazi – kopije dokumenata uz prijavu dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je
da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje
radnog odnosa t. 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa i uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija
obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem
upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa,
na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.
VI – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije relevantne za Javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku
Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude
objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske
uprave Grada Bijeljine (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 8 do
16 časova ili poštom, na adresu: gradonačelnik Bijeljine, Trg kralja Petra I
Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: prijava na Javni konkurs
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradsku upravu Grada Bijeljine).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt
telefon: 055/233-186.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog
invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog
rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11,
9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. Zakona o
pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske.
Broj: 02-120-18/19 godine Gradonačelnik
18.2.2019. godine Grada Bijeljine,
Bijeljina Mićo Mićić, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.03.2019

Datum objave: 05.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.