fbpx

Načelnik sektora za početnu obuku Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Načelnik sektora za početnu obuku Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSKOJ
Ul.Bulevar Stepe Stepanovića br.60
78 000 Banja Luka
Na osnovu člana 111. stav 3 Zakona o državnim službenicima (’‘Sl. glasnik Republike Srpske’’ broj: 118/08, 117/11, 32/12 i 57/16), člana 13. Zakona o Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (’‘Sl. glasnik Republike Srpske’’ broj: 34/02, 49/02, 30/07 i 63/14) i člana 3. stav 2 Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (’‘Sl. glasnik Republike Srpske’’ broj: 38/12 i 20/15), Direktor Centra d o n o s i

ODLUKU O RASPISIVANjU KONKURSA ZA PRIJEM RADNIKA U CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSKOJ

I
Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj raspisuje sledeći:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređene vrijeme

RADNO MJESTO:
NAČELNIK SEKTORA ZA POČETNU OBUKU ……. 1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
USLOVI :
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati za navedeno radno mjesto trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:
-VSS – završen pravni fakultet – VII stepen stručne spreme,
-položen pravosudni ispit,
-najmanje tri (3) godine radnog iskustva u pravosuđu u traženom stepenu obrazovanja,
-dobro poznavanje engleskog jezika.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac broj 1 – Prijava na javni konkurs) koja se nalazi u prilogu Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (’‘Sl. glasnik RS’’ broj: 38/12 i 20/15) i na internet stranici CEST RS.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova ( u originalu ili ovjerena fotokopija), i to:
– biografiju sa podacima o kretanju u službi,
– diploma o završenom fakultetu,
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
– dokaz o traženom radnom iskustvu u pravosuđu,
– dokaz o poznavanju engleskog jezika,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće kandidat koji bude izabran, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru po raspisanom konkursu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prije donošenja odluke o izboru, sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje, intervju i bodovanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSKOJ, Banjaluka, Bulevar Stepe Stepanovića br. 60, sa naznakom: – PRIJAVA NA KONKURS -.

II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 15.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.