fbpx

Načelnik sektora za stručno usavršavanje Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS

Načelnik sektora za stručno usavršavanje Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUКACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSКOJ
Tel/faks 051 430 420, e-mail sekretar@rs.cest.gov.ba http://www.rs.cest.gov.ba

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj raspisuje sledeći:

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

RADNO MJESTO:

NAČELNIК SEКTORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ……………. 1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati za navedeno radno mjesto trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:
VSS – završen pravni fakultet – VII stepen stručne spreme,
položen pravosudni ispit,
najmanje tri (3) godine radnog iskustva u pravosuđu u traženom stepenu obrazovanja,
dobro poznavanje engleskog jezika.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac broj 1 – Prijava na javni konkurs) koja se nalazi u prilogu Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika i na internet stranici CEST RS.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova ( u originalu ili fotokopija), i to sledećih dokumenata:
– ličnu kartu ili pasoš,
– diplomu o završenom fakultetu,
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
– dokaz o traženom radnom iskustvu u pravosuđu,
– dokaz o poznavanju engleskog jezika,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, Кomisija za prijem će obaviti predhodno intervju i bodovanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslovase mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
CENTAR ZA EDUКACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U REPUBLICI SRPSКOJ, Banjaluka, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 60., sa naznakom: -PRIJAVA NA КONКURS -.

Izvor. Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 31.07.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.