fbpx

Nastavnik biologije Podnovlje

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Đura Jakšić“ Podnovlje

Nastavnik biologije Podnovlje

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“ PODNOVLjE
74 217 PODNOVLjE

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

I
Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. Nastavnik biologije, 16 časova, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17. , 31/18. 84/19. 35/20. i 63/20. ) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz obaveznu potpisanu prijavu i biografiju , kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnostim morala,službene dužnosti, trgovine ljudima zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Da nije u evidenciji posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
6. Da protiv njega nije pokrenut krivični posupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti ,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“br74/18.i 26/19.):
1. ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ;
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Priložena dokumentacija iz tačke 7., 8. i 9., u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 22.

IV Testiranje i intervju će biti održani u srijedu 28.10. 2020.g u 10,00 časova test , nakon završenog testiranja kandidati će biti intervjuisani.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .
V Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
VI Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII Nakon zaključenja javnog konkursa i pregleda dostavljene dokumentacije kandidata , Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.
Komisija nakon obavljenog testiranja i intervjua sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.
Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

VIII Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:
JU Osnovna škola “Đura Jakšić“ Podnovlje, Doboj, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta .
IX Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
X Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 15.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.