fbpx

Nastavnik demokratije i ljudskih prava Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnički školski centar Zvornik

Nastavnik demokratije i ljudskih prava Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK, Zvornik

raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik Demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
•Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
•Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
•Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
•Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
•Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osiđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
•Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:
•Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to:
1.Profesor filozofije;
2.Profesor sociologije;
3.Diplomirani sociolog;
4.Profesor filozofije i sociologije;
5.Diplomirani politikolog;
6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o proseku ocena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o proseku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
8.Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
9.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
10.Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
11.Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
12.Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 21.09.2021. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije jedan dan pre zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 09.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.