fbpx

Nastavnik engleskog jezika Lopare

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC ” VUК КARADŽIĆ” LOPARE

Nastavnik engleskog jezika Lopare

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU SŠC « VUК КARADŽIĆ « LOPARE
Telefon: 055/650-184, 055/650-137
E-mail: [email protected]
Broj: 935/19

Na osnovu člana 106. i 132. stav (3) tačka 4) i tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( « Službeni glasnik Republike Srpske « broj: 41/18), direktor Škole raspisuje:

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika

1. Nastavnik engleskog jezika na 6 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31. 8. 2020. godine …….. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18 ), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji
( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 24/19).
Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18 ) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 24/19).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ipita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme i
– dužina radnog staža po vrstama posla;
Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli Škole dana
28. 10. 2019. godine.

Testiranje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 01. 11. 2019. godine u 10,00 časova, a nakon toga obaviće se intrvju, u prostorijama JU SŠC «Vuk Кaradžić» Lopare.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC «Vuk Кaradžić» Lopare, Dositeja Obradovića bb 75240 Lopare sa naznakom «PRIJAVA NA КONКURS« (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.