fbpx

Nastavnik engleskog jezika, Sekretar škole Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK, Zvornik raspisuje : K O N K U R S za prijem u radni odnos

Nastavnik engleskog jezika, Sekretar škole Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK, Zvornik

raspisuje :

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1.Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme, do povrataka radnika sa bolovanja..
2.Sekretar škole, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
•Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
•Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
•Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
•Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
•Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osiđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
•Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:
•Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to:
Za radno mjesto pod brojem 1:
1.Profesor engleskog jezika i književnosti.
2.Profesor kineskog i engleskog jezika i književnosti.
3.Diplomirani filolog-anglista.

Za radno mjesto pod brojem 2:
1.Diplomirani pravnik.
•Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.
•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
•Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
•Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
•Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
•Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 28.04.2021. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.