fbpx

Nastavnik fizičkog vaspitanja Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina

Nastavnik fizičkog vaspitanja Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU GIMNAZIJA „FILIP VIŠNjIĆ“
B I J E Lj I N A
Broj: 1781/2020.

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18 i 35/20), člana 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“, broj 24/19) i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske broj: 02.3.1./0601-1510-2/20 od 04.09.2020.godine o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS – djece poginulih boraca VRS, JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina raspisuje :

K O N K U R S
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom – djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina, po Programu podrške zapošljavanja mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika – djece poginulih boraca Vojske Republike Srpke, na radno mjesto:

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja……….1 izvršilac;
(profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, profesor fizičke kulture)

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18 i 35/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (Službeni glasnik RS“, broj 34/15 i 83/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“, broj 24/19.)

Uz prijavu na konkurs , u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):
-Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Repubike Srpske“ broj: 41/18 i 35/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Račanska br. 94, dana 19.10.2020.godine.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Gimnazija „Filip Višnjić“ u Bijeljini, Račanska ulica br. 94, dana 22.10.2020. godine u 09:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom – djece poginulih boraca VRS“ .
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Repbulike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.