fbpx

Nastavnik hemije Donja Previja

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Nikola Mačkić“ Donja Previja

Nastavnik hemije Donja Previja

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Nikola Mačkić“ Donja Previja
Donja Previja bb 79287 Previja,
tel. 050/460-010, 460-011,
e-mail:[email protected]
Broj: 513/19
Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17,31/18, 84/19) i člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi
(„Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18,26/19) direktor škole r a s p i s u j e
К O N К U R S
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik hemije, 4 časa redovne nastave ( na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja);
Na radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („ Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 1/16,66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske” broj: 44/17,31/18,84/19), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „ Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18,26/19). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)
2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili kopija lične karte),
3. Ljekarsko uvjerenje , ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti, trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,zloupotrebe opojnih sredstava, (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavnja djece (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),
6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti ,polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
Pored dokumentacije iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima iz člana 9. Pravilnika i to:
7. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (kandidat koji ih nije položio tokom studija),
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
11.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ili statusu ratnog vojnog invalida ili statusu borca ukoliko se radi o kandidatu iz navedenih kategorija.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće održani 20.11.2019. godine ( srijeda ) u 12,00 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se kandidat ne pojavi smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola „Nikola Mačkić“ Donja Previja bb., 79287 Previja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 06.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.