fbpx

Nastavnik hemije Kalenderovci

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Todor Dokić “ Кalenderovci

Nastavnik hemije Kalenderovci

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „TODOR DOКIĆ“ КALENDEROVCI
74 413 КALENDEROVCI

К O N К U R S
za upražnjeno radno mjesto

1.Nastavnik hemije -1 izvršilac pripravnik na 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2021.god.(do povratka radnice sa bolovanja)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi : Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu (Sl. Glasnik RS Br: 1/16i 66/18 ) kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS br: 44/17, 31/18,84/19i 35/20). Prijem radnika izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijuima prijema u radnika u radni odnos u osnovnoj školi („ Sl.glasnik RS“ Br:74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

Opšti uslovi koji kadndidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentacuji :
*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika
*ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovaraćujoj oblasti.
*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
*uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o plaganju stručnog ispita u školi
*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
*uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog boraca Odbrmbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
*uvjerenje opštinskog /organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
*uvjerenje opštinskog /organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu :
JU Osnovna škola „Todor Dokić “Кalenderovci
74413 Кalenderovci- Derventa
sa naznakom – prijava na oglas

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 06.10.2020. godine u 11 časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglsnoj tabli škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijeave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.