fbpx

Nastavnik ili profesor fizike Gornji Smrtići

Ovaj oglas je istekao

KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik ili profesor fizike Gornji Smrtići

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ „Sveti Sava“, Gornji Smrtići
tel: 051/668-653, e-mail: os079@skolers.org
JU OŠ „Sveti Sava“ Gornji Smrtići raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik ili profesor fizike, 2 časa sedmično, 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2021. godine, u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15 ), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 od 09.08.2018. godine).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izavršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 02.03.2021. godine u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava“ Gornji Smrtići, sa početkom u 12.00 časova.

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju spriječavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.
Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu : JU OŠ „Sveti Sava“
Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.