fbpx

Nastavnik ili profesor razredne nastave, Nastavnik likovne kulture

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik ili profesor razredne nastave, Nastavnik likovne kulture

JU OŠ „Nikola Tesla” Pilica, 75 412 Pilica bb, Republika Srpska,
Tel: 056/393-055,
e-mail: os146@teol.net
Broj, 01- 1058/19

Na osnovu člana 113. Zakona o snovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, i 26/19) i Odluke direktora škole broj 01- 1057/19, direktor Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica raspisuje:

К O N К U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik ili profesor razredne nastave u po Lokanj, VŠS ili VSS, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, sa iskustvom, položen stručni ispit – 1 izvršilac
2. Nastavnik likovne kulture, VŠS ili VSS, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s neplaćenog odsustva , sa iskustvom, položen stručni ispit , 9 časova – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
5) uvjerenje da protiv njega nije pokretan krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, što se dokazuje uvjerenjem koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
(2)

Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj, 77/09. 86/10, 25/14, 76/15),
-Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18), i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. Glasnik RS br. 74/18).
2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 15.10.2019. godine u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Nikola Tesla“, Pilica, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa. Кandidat ako se na pojavi na testiranju i intervju, smatra će se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Nikola Tesla“ Pilica, 75412. sa naznakom Prijava na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i Glasu Srpskom.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervja.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.