fbpx

Nastavnik islamske vjeronauke Blatnica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

Nastavnik islamske vjeronauke Blatnica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA
74 275 BLATNICA

JAVNI КONКURS
za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik islamske vjeronauke, – 1 izvršilac, 9 časova, lice sa radnim iskustvom , na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje iz stava 1. t. 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:
Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje šest mjeseci, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Reublike Srpske“ broj 44/17, 31/18 i 84/19).

Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:
-potpisanu prijavu na konkurs i kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i ukupna dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-saglasnost nadležne vjerske zajednice,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, -ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Blatnica, Teslić, ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „Prijava na konkurs za nastavnika (navesti na koje radno mjesto)”.

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju 19.11.2019. godine test u 8,00 časova i intervj u 9,00 časova o čemu se obavještavaju putem ovog konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Кomisija za izbor neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 06.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.