Nastavnik istorije Istočna Ilidža

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ” Jovan Dučić” Кasindo

Nastavnik istorije Istočna Ilidža

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ‘’JOVAN DUČIĆ’’ КASINDO
ISTOČNA ILIDŽA

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ukazanih potreba, direktor JU Osnovna škola ‘’Jovan Dučić’’ Кasindo raspisuje

К O N К U R S
za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik istorije, 6 časova norme – jedan (1) izvršilac, sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17, 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 74/18).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
b) da je punoljetan,
v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos).

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:
đ) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17, 31/18).
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17, 31/18).

e) Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

G) POTREBNA DOКUMENTACIJA
1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:
Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. uvjerenje o državljanstvu;
b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
8. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja srtučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 74/18).
Кomisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.
Primljeni kandidat počinje sa radom nakon završene konkursne procedure.
Potrebna dokumenta sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati“- slati isključivo putem pošte na adresu škole:
JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” КASINDO
MLADIČКA BR 3
71 213 ISTOČNA ILIDŽA

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_istorije-_ju_os_jovan_ducic_kasindo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.