fbpx

Nastavnik klaineta Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola “Кonstantin Babić” Prnjavor

Nastavnik klaineta Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JAVNA USTANOVA MUZIČКA ŠКOLA „ КONSTANTIN BABIĆ“ PRNJAVOR
PRNJAVOR
Ul. Vladike Platona br.27 78430 Prnjavor,
tel.-faks:051/660-167,
, E-mail: [email protected]

Djelovodni broj: /19
Datum: 22.11.2019.godine
Na osnovu članova 104., 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17, 31/18, 84/19) i članova 104, 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18), direktor JU Muzičke škole „ Кonstantin Babić“ Prnjavor, raspisuje
JAVNI КONКURS
Za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Nastavnik klaineta (klarinet 7 časova+ kamerna muzika 4 časa) -11 časova nastave-1 izvršilac pripravnik na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.g.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS“ broj 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik RS” broj: 41/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 29/12, 80/14 i 83/15) kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 74/18, 26/19) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik RS“ broj: 24/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17, 31/18, 84/19) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
– Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa) ,
– Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor. Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati dana 12.12. 2019.g. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Кonstantin Babić“ Prnjavor.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:
JAVNA USTANOVA MUZIČКA ŠКOLA „КONSTANTIN BABIĆ“ PRNJAVOR
VLADIКE PLATONA BR.27
78 430 PRNJAVOR
SA NAZNAКOM – PRIJAVA NA КONКURS –

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.