Nastavnik klavira i korepeticije Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU OMŠ „BRANКO SMILJANIĆ“

Nastavnik klavira i korepeticije Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU OMŠ „BRANКO SMILJANIĆ“
GRADIŠКA 78400
M.STOJANOVIĆA BB

КONКURS

1. Nastavnik klavira i korepeticije – 24 časa – 1 izvršilac, diplomirani klavirista, pripravnik, na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. (Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu prijavu na konkurs ( sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručng ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice pogunulog borca Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinkog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кomisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a neblagovremene i nepotpune prijave se neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu škole sa naznakom – Prijava na konkurs- na adresu:

JU OMŠ „BRANКO SMILJANIĆ“
GRADIŠКA 78400
M.STOJANOVIĆA BB

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_klavira_i_korepeticije-_ju_oms_branko_smiljanic/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 21.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.