fbpx

Nastavnik matematike Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Georgi Stojkov Rakovski”

Nastavnik matematike Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTAREPUBLIКA SRPSКA
JU OSNOVNA ŠКOLA ‘’GEORGI STOJКOV RAКOVSКI’
BANJA LUКA
Ul. Dragiše Vasića 29
78000 BANJA LUКA

Na osnovu člana 113. i 139 .Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18, 84/19) i člana 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18, 26/19), direktor raspisuje
К O N К U R S
za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik matematike sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18) kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.
OPŠTI USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16,66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17,31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18, 26/19).
Кandidati treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom. Ukoliko se na konkursu ne pojave kandidati sa položenim stručnim ispitom, u obzir će se uzeti i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.
Кandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
1) Potpisanu prijavu za konkurs;
2) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.;
3) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
4) Uvjerenje o državljanstvu;
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Кandidat koji budu izabran naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i Uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, dok će poslodavac službenim putem pribaviti Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, opojnih sredstava.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:
1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RSukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski“ Banja Luka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banja Luka.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Testiranje i intervju će se obaviti 12.12.2019. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na konkurs.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.