fbpx

Nastavnik matematike i informatike, Domar Bosanski Petrovac

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Ahmet Hromadžić“ raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Nastavnik matematike i informatike, Domar Bosanski Petrovac

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

JU OŠ“AHMET HROMADŽIĆ“

BOSANSKI PETROVAC

Broj: 430  /2021

Datum: 12.04.2021.godine

Na osnovu člana 135. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04, 7/10, 11/15 i 12/19, 15/20),  Odluke Školskog odbora za raspisivanje ponovnog konkursa/oglasa br: 404/2021. od 05.04.2021. godine i 406/2021 od 05.04.2021.godine i  Saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-30-2547-2/21. od  10.03.2021. godine  JU Osnovna škola „Ahmet Hromadžić“ iz Bosanskog Petrovca  raspisuje

K O N K U R S / O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Nastavnik  matematike i informatike i

  Domar

 

OPĆI UVJETI ZA IZBOR NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenim za to radno mjesto
 • da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) Ustava BiH,
 • da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica,
 • da ima odgovarajući stepen stručne spreme.

POSEBNI UVJETI:

Za poziciju broj 1.

završeno više ili visoko obrazovanje (VI ili VII stepen stručne spreme), ekvivalent 180 ili 240 ECTS bodova, odgovarajućeg (nastavničkog) smjera i stečenim zvanjem:nastavnik, odnosno profesor, odnosno bakalaureat/bachelor  u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, NPP i važećim Pedagoškim standardima i normativima;

 • stručni ispit,
 • dužina trajanja nezaposlenosti,
 • radno iskustvo,
 • posebni rezultati

Za poziciju broj 2.

 završeno srednje obrazovanje – Srednja škola ( III ili IV stepen) građevinskog, mašinskog , elektro ili drvnoprerađivačkog usmjerenja

 • dužina trajanja nezaposlenosti
 • radno iskustvo
 • posebni rezultati

UZ PRIJAVU KANDIDATI / KANDIDATKINJE SU DUŽNI PRILOŽITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA:

 1. prijava sa kraćom biografijom ( sa adresom, kontakt telefonom radi poziva na intervju)
 2. ovjerenu kopiju diploma,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje da je državljanin BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 5. ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH.
 6. ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) ustava BiH.

 

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se na osnovu Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata/kandidatkinja za prijem u radni odnos br: 10-02-2926-1/17 od 19.03.2017. godine, (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona: broj: 7/17), u daljem tekstu: ,,Pravilnik”.

Prioritet u zapošljavanju:

Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta putem konkursa/oglasa prije bodovanja imaju osobe proglašene tehnološkim viškom, u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašenje uposlenika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 13/19). ako se po ovom istom osnovu jave dva ili više kandidata sa istim brojem bodova, prijem će se vršiti na osnovu člana 3. Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos.

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA

 1. Pored gore navedenih dokumenata, svaki kandidat može dostaviti svu raspoloživu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Pravilnikom:

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– dokaz o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje),

– uvjerenje o dužini radnog staža nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (uvjerenje poslodavca kod kojeg kandidat radio ili radi, koje mora biti precizno i detaljno, odnosno u kojem treba da stoje podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta i stručna sprema, vremenski period obavljanja poslova, te da li su to poslovi na puno ili nepuno radno vrijeme. Poslodavac je dužan nepuno radno vrijeme preračunati u puno radno vrijeme).

– dokaz o rezultatima rada, u skladu sa članom 9. Pravilnika.

 1. Za osobe koje se prvi puta upošljavaju, a na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članove njihovih porodica potrebno je dostaviti rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.
 2. Za osobe koje se prvi puta upošljavaju, a na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom potrebno je dostaviti rješenje nadležne službe o pripadajućim pravima koje glasi na ime osobe koja konkurira.

Postupak izbora kandidata/kinja po konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika.

Komisija za izbor nastavnika i stručnih saradnika obavit će postupak izbora  kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa. O terminu postupka izbora kandidata će biti usmeno obavješteni putem telefona, a lista kandidata se objavljuje i na oglasnoj tabli škole. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu, prijave se neće razmatrati.

Kandidati koji se nisu kvalifikovali u daljnju proceduru će biti obavješteni pismenim putem sa poukom o pravnom lijeku od strane škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci . Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak, koje izdaje nadležni sud  po mjestu prebivališta.

Prijave slati  isključivo poštom na adresu škole sa naznakom Prijava na konkurs:

adresa škole:

JU Osnovna škola „Ahmet Hromadžić“ ,

Adresa: V Korpus bb

77250 Bosanski Petrovac

Izvor: www.vladausk.ba

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.04.2021

Datum objave: 19.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.