fbpx

Nastavnik matematike Modriča

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Sutjeska” Modriča

Nastavnik matematike Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “SUTJESКA” MODRIČA
MAКSIMA GORКOG 2
74 480 MODRIČA

КONКURS
na upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik matematike na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18):
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za izabranog kandidata i
-uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.
-Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Prijave sa dokumentima slati na adresu škole, Maksima Gorkog br.2 ili lično svakog radnog dana od 8 do 13.časova.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole a po mogućnosti i na internet stanicu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 27.05.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 9,00 sati.
Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojavi na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_matematike-_ju_os_sutjeska_modrica/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 15.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.