fbpx

Nastavnik matematike Osinja

K O N K U R S ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA ZA ŠK. 2020/21.godinu:

Nastavnik matematike Osinja

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “ĐORĐO PANZALOVIĆ” OSINjA
74 412 OSINjA

K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA ZA ŠK. 2020/21.godinu:

1. Nastavnik matematike ……… 1 izvršilac – radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na 12 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2021.godine, a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se prijave pripravnika

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Sl. glasnik Republike Srpske”)br:01/16 i 66/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,(”Sl.glasnik Rep. Srpske”br:44/17. 31/18 , 84/19,35/20, i 63/20), Pravilnika o str.profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09., 86/10., 25/14 i 76/15. ).i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br:74/18.i 26/19)

Posebni uslovi:
(1) Poslove nastavnika obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom o radu treba da imaju:
1) završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,
2) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna zdravsrtvena ustanova,
(2) Lica iz st. 1. ovog člana koja imaju završen drugi ciklus studija, obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz određene oblasti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.
(2) Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 2) ovog člana prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

Opšti uslovi: koji kadndidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
*da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom LK-e,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ,
* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
* uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,
* uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
*Uvjerenja iz stava 1. tačka 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnodsa.
*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ-i:
* ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
* uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
* dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
* uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
* uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE“.
Prijave sa adresom i brojem telefona slati na adresu: JU Osnovna škola „Đorđo Panzalović“ Osinja, Derventa sa naznakom: – „prijava na konkurs“, ne otvarati
Testiranje kandidata će se obaviti u ponedjeljak, 19. 04. 2021. godine u 9,30 sati, a intervju istog dana u 11,00 časova u prostorijama ove Ustanove.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.