fbpx

Nastavnik/nastavnica razredne nastave, Servirka Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 9. Pravilnika o radu JU „Peta osnovna škola“, Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11-30-641-17/21 od 25.01.2021. godine, te odluke Školskog odbora broj: 01-1-160/21 raspisuje se K O N K U R S za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2020./2021. godini

Nastavnik/nastavnica razredne nastave, Servirka Sarajevo

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u
radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na
području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 9. Pravilnika o radu
JU „Peta osnovna škola“, Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11-30-641-17/21 od
25.01.2021. godine, te odluke Školskog odbora broj: 01-1-160/21 raspisuje se

K O N K U R S
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2020./2021. godini

1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave …. 1 izvršilac, puna nastavna norma, na odreĎeno vrijeme
od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine
2. Servirka …. 1. Izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na odreĎeno vrijeme od
okončanja konkursne procedure do 30.06.2021. godine.
USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova utvrĎenih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“broj: 26/16,89/18), za
zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviĎene Zakonom o
osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:
23/17,33/17, 30/19 i 34/20), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim
standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme
nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:
30/18) i drugim normativnim aktima škole.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata,
tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz
prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrĎenim Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Za poziciju 2. Servirka- za distribuciju obroka, ispomoć u kuhinji treći ili četvrti stepen stručne
spreme.
2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijskoinvalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je
kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne
starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f)rješenje o ocjeni o radu koja je utvrĎena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato
u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja,
profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i
domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambenooslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog
vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest
mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u
radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na
području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored
rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca
(ne starije od šest mjeseci),
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH, broj: 2/98, 48/99).
PREDNOST U ZAPOŠLJAVANJU POD POSEBNIM USLOVIMA
Prednost pri zapošljavanju svih boračkih kategorija ostvaruje se na način da se kandidatu nakon
bodovanja po osnovu općih i posebnih kriterija konkursa, nakon provedene kompletne konkursne
procedure, uključujući i interviju, na ukupan broj ostvarenih bodova, od zavisnosti od pripadnosti
boračkoj populaciji, dodaju dodatni bodovi, tako da se na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova
dodaje odreĎeni postotak istih, a u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za
zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i
općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:37/20).
Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima koji su propisani Uredbom o
jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u
institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo“ broj:37/20), a koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban
zakon po kojem ima prednost.
POPIS
DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS KORISNIKA PO OVOJ UREDBI
REDNI
BROJ
PRIPADNOST
BRANILAČKOJ
KATEGORIJI
NAZIV DOKAZA DOKUMENTA ORGAN KOJI GA IZDAJE
1. Član porodice šehida/
poginulog, umrlog i
nestalog branioca
– Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog,
umrlog i nestalog branioca
– Rješenje o priznatom pravu na porodičnu
invalidninu za suprugu šehida – poginulog,
umrlog i
nestalog branioca i
– Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za
šehidapoginulog, umrlog i nestalog branioca
Općinska služba za
boračko- invalidsku zaštitu
Grupa za pitanja evidencija
iz oblasti vojne obaveze
prema mjestu prebivališta
2. Ratni vojni invalid Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog
invalida Općinska služba za boračko- invalidsku zaštitu
3. Dobitnik ratnog priznanja i
Odlikovanja
Rješenje o priznatom pravu na mjesečno
novčano primanje dobitniku priznanja
Općinska služba za boračko- invalidsku zaštitu
4. Demobilizirani branioci Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5. Dijete: a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobiliziranog branioca.
Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog
invalida
Rješenje o priznatom pravu na: a) invalidninu, b)
mjesečni novčani dodatak c) uvjerenje o učešću
u Oružanim snagama
a) i b) Općinska služba za
boračko-invalidsku zaštitu
c) Grupa za pitanja
evidencija
iz oblasti vojne obaveze
prema mjestu prebivališta.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a
prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio
urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz
obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega Direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrĎeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na
području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte na adresu: JU „Peta osnovna škola“ Sokolovići Ilidža,
Umihane Čuvidine br.58. 71210 Ilidža sa naznakom “Prijava na javni konkurs – Komisiji za utvrĎivanje prijedloga za izbor radnika“.
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja od 11.02.2021. (četvrtak), zaključno sa danom 23.02.2021. godine.
Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. Stav (5) tačka d) i e)
Pravilnika (“Službene novine KS” broj: 35/17), Komisija za utvrĎivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku naknadno obavješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu zbog mjera racionalizacije, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 1 (mjesec) dana od okončanja konkursne procedure.

Izvor: https://mon.ks.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.02.2021

Datum objave: 12.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.